Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.
profesorka; ředitelka ÚŠP

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: wiegerova@utb.cz Mobil: +420 602 719 104 TEL: +420 576 037 430 Kancelář:
U18/429

Ukončila studium v oboru pedagogika – biologie na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Po skončení magisterského studia začala pracovat v Iuventě – centru pro volný čas dětí a mládeže. Učila na základní škole, poté působila rok jako asistentka na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UKF v Nitře. Od roku 1997 do roku 2011 pracovala na katedře předškolní a elementární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Bratislavě, kde absolvovala rigorózní zkoušku i habilitační řízení. Doktorandské studium ukončila na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. Od roku 2012 pracuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorkou tří monografií, spoluautorkou pěti monografií, autorkou mnoha studií a příspěvků v domácích i zahraničních časopisech. Její citační záznamy je možné nalézt i v mezinárodních databázích. Je členkou komisí pro habilitační řízení v oboru pedagogika, také se zúčastňuje komisí obhajob doktorských prací. Profesně se zabývá prioritně didaktikou přírodovědného vzdělávání a pedeutologií. Vede doktorandy, je členkou Vědecké rady FHS UTB a také členkou Oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika. V současné době se zaměřuje na téma kariérního směřování mladých akademických pracovníků. Od roku 2016 je členkou Vědecké rady edice oboru Pedagogika na FHS UTB.


Výuka

Konzultační hodiny

středa 13:00 - 14:00 (studenti Bc. a Mgr.), středa 15:00 - 16:00 (studenti Ph.D.).

Životopis

Vzdělání

 • 1992: PdF UKF Nitra, Učitelství: pedagogika – biologie (Mgr.)
 • 1998: rigorózní zkouška v oboru pedagogika - PdF UK Bratislava (PaedDr.)
 • 2001: obhajoba dizertační práce v oboru pedagogika  na FF UK Bratislava (PhD.)
 • 2005: habilitace v oboru pedagogika na PdF UK Bratislava (doc.)
 • 1994: certifikát studium na Ekonomické univerzitě v Bratislavě se zaměřením na marketing a manažment v školství

Stáže a studijní pobyty

Přednáškové pobyty:

 • Inštitút pedagogiky, Univerzita Podklaska, Siedlce, Poľsko – 2006
 • Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UO v Sofii, Bulharsko – 2008
 • Inštitút didaktiky, Univerzita Kazimira Veľkého, Bydgoscz - 2008
 • Pedagogická fakulta, Univerzity v Grodne, Grodno, Bielorusko – 2009
 • Inštitút predškolskej a primárnej pedagogiky v Krakowe – rok 2010
 • Inštitút predškolskej a primárnej pedagogiky v Krakowe – rok 2011
 • Katedra didaktiky, Fakulta pedagogiky a psychológie UKW Bydgoszcz – január 2011
 • Katedra didaktiky, Fakulta pedagogiky a psychológie UKW Bydgoszcz – máj 2012
 • Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UO v Sofii, Bulharsko – 2012
 • Katedra didaktiky, Fakulta pedagogiky a psychológie UKW Bydgoszcz –november 2013

Studijní pobyty:

 • Rok 2003 – Fakulta kultúrno-spoločenských vied, Osnabruck, Nemecko
 • Rok 2004 – Pedagogická akadémia Naarden, Holansko
 • Rok 2005 – Varšavská univerzita, Pedagogická fakulta, Warzsawa, Poľsko
 • Rok 2006 – Pedagogická fakulta MU Brno, ČR
 • Rok 2007 – Univerzita Hradec Králové, ČR
 • Rok 2008 – Pedagogická fakulta UK, Praha, ČR; Inštitút pedagogiky Univerzita Podlaska, Siedlce, Poľsko
 • Rok 2009 - Katedra pedagogiky na Univerzite Ochridkého v Sofii
 • Rok 2010 - Pedagogická fakulta UK, Praha, ČR
 • Rok 2011 - Fakulta pedagogiky a psychológie UKW Bydgoszcz; Katedra pedagogiky na Univerzite Ochridkého v Sofii

Členství v organizacích

 • Od roku 2007 členka Medzinárodnej asociácie slovanských profesorov so sídlom v Sofii
 • Od roku 2012 členka Předsedníctví asociace
 • Od roku 2007 do roku 2008 – členka Akademického senátu PdF UK
 • Od roku 2008 do roku 2010 – členka Vedeckej rady PdF UK v Bratislave
 • Od roku 2008 – členka Slovenskej pedagogickej společnosti
 • Od roku 2012 – členka České pedagogické společnosti
 • Od roku 2012 – členka České asociace pedagogického výzkumu
 • Od roku 2014 – členka Asociace předškolní výchovy
 • Od roku 2015 – členka mezinárodní organizace OMEP v ČR
 • Od roku 2011 – členka Vědecké rady FHS UTB ve Zlíně, ČR
 • Od roku 2011 do roku 2014 členka Oborové komise pro doktorské studium na PdF UP Olomouc, ČR
 • Od roku 2013 členka Oborové komise pro doktorské studium na FHS UTB ve Zlíně

Členství v orgánech

 • Komenský – od roku 2002 do roku 2012 (ČR)
 • Mládež a spoločnosť – od roku 2004 (SR)
 • Studia Pedagogiczne – od roku 2012 (PL)
 • e-Pedagogium – od roku 2013
 • Od roku 2012 recenzent časopisu Journal of Modern Education Review (USA)
 • Od roku 2014 členka redakční rady časopisu Lifelong Education Petrohrad (RU)

Fakulty a součásti

Zavřít