UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
první doktorandka

První doktorandka studijního programu Pedagogika na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně má první absolventku doktorského studijního programu v oboru Pedagogika. Nejvyššího stupně vysokoškolského studia dosáhla Mgr. Magdalena Hanková, PhD., po složení státní závěrečné zkoušky a obhajoby své dizertační práce, která se konala dne 30. května 2018, na téma „Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy.“

Již z názvu práce vyplývá, že je zaměřena na důležitou oblast vzdělávací politiky, která je v současné době velmi aktuální, a to sociálním a emocionálním potřebám žáků s tělesným postižením a jejich inkluzi do sociálního prostřední ve vzdělávacích institucích. O kvalitách dizertační práce svědčí také skutečnost, že o práci a výzkumná zjištění z ní vyplývající projevila zájem Kancelář veřejného ochránce práv, která se touto problematikou v kontextu práv osob se zdravotním postižením aktuálně rovněž zabývá.

Zavřít

Fakulty a součásti