Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí:

 • Státní doktorská zkouška
 • Obhajoba disertační práce

Koncepce státní doktorské zkoušky schválená Oborovou radou  doktorského studijního programu Pedagogika dne 6. 11. 2023

Časová osa odevzdání dokumentů ke státní doktorské zkoušce (SDZ)

Ke státní doktorské zkoušce se doktorand může přihlásit po vykonání zkoušek ze všech předmětů předepsaných jeho individuálním studijním plánem. Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 45 SZŘ UTB ve Zlíně, byly doručeny nejméně 3 týdny před plánovaným termínem SDZ. Jedná se o následující dokumenty:

 • přihláška ke státní doktorské zkoušce, včetně stanovené komise podle čl. 46 SZŘ UTB ve Zlíně. Termín plánovaných obhajob bude se všemi členy komise školitelem předem projednán.
 • přehled aktivit vykonaných během svého studia v doktorském studijním programu.
 • pojednání ke státní doktorské zkoušce, včetně přehledu uveřejněných prací, v počtu členů komise + 2 výtisky.
 • Členové komise pro státní doktorskou zkoušku jsou o jejím konání informování 14 dnů předem.

Časová osa odevzdání dokumentů k obhajobě disertační práce

Po vykonání státní doktorské zkoušky se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce. Je nutné, aby veškeré dokumenty, stanovené čl. 49 SZŘ UTB ve Zlíně, byly doručeny nejméně 8 týdnů před plánovaným termínem obhajob. Jedná se o následující dokumenty:

 • přihláška k obhajobě disertační práce, včetně stanovené komise podle čl. 51 a 52 SZŘ UTB ve Zlíně. Termín plánovaných obhajob bude se všemi členy komise školitelem předem projednán.
 • disertační práce v počtu 5 ks.
 • teze disertační práce v počtu členů komise + 2 ks.
 • přehled aktivit vykonaných během studia v doktorském studijním programu.
 • uveřejněné práce nebo rukopisy prací, které jsou k uveřejnění přijaty, spolu s doklady o jejich přijetí k uveřejnění.
 • prohlášení spoluautorů o přínosu autora k jednotlivým pracím, pokud se jedná o tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací s průvodním textem podle čl. 48 SZŘ UTB ve Zlíně.
 • stanovisko školitele doktoranda k disertační práci.
 • zápis o vnitřní obhajobě.
 • dále doktorand předloží prokazatelně výstupy v databázích ISI Web of Knowledge či Scopus

Oponenti stanovení v přihlášce k obhajobě disertační práce vypracují do 1 měsíce od doručení disertační práce posudek dle čl. 52 SZŘ UTB ve Zlíně.

Oponentní posudky na disertační práci musí být zaslány všem členům komise pro obhajobu disertační práce alespoň 15 dnů před konáním obhajob.

Disertační práce budou 5 pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti.

 

Fakulty a součásti

Zavřít