Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Ph.D. studium

Doktorskému studiu se věnují jen opravdoví nadšenci, kteří chtějí v oboru něco dokázat, chtějí si rozšířit odborné vědomosti a zapojit se do výzkumu. Máte možnost získat další vzdělání umožňující kariérní postup, případně zlepšení jazykové úrovně angličtiny. Studium je honorováno měsíčním stipendiem a další přístup k financím lze dosáhnout zapojením se do výzkumných projektů. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor – Ph.D.

Na tomto stupni nabízí FHS studium v programu Pedagogika v prezenční nebo kombinované formě v českém jazyce.

KDY SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku ke studiu na akademický rok 2024/25 si můžete podat do 7. června 2024, nejdříve si však přečtěte podmínky pro přijetí ke studiu –  ZDE

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 • PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
 • Postupujte krok po kroku v odkazu www.prihlaska.utb.cz.
 • Vyberete si program a formu studia a správně zadáte všechny své osobní údaje.
 • Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které při platbě administrativního poplatku plní funkci specifického symbolu. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, ale jen do zaplacení poplatku.

PŘÍLOHY K E-PŘIHLÁŠCE

Jsou specifikovány v jednotlivých směrnicích včetně termínů doručení poštou na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Referát pro tvůrčí činnost a vnější vztahy
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek je stanoven na každý akademický rok a jeho výše je uvedená v příslušné směrnici pro přijímací řízení. Administrativní poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 6903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí ve své e-přihlášce sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po správném uhrazení poplatku bude přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na adrese doktorske-studium@fhs.utb.cz.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) a zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 (podrobněji ve směrnici k přijímacímu řízení).
 • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (podrobněji ve směrnici k přijímacímu řízení).

Zájemci se specifickými potřebami budou vyzváni k doložení:

 • lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Výsledky najde uchazeč ve své e-přihlášce.

Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Počet přijímaných studentů zveřejníme v květnu – ZDE.

Kdy probíhají zápisy do studia?

Zápisem do studia se z uchazeče stává student. Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném v pozvánce k zápisu. Zplnomocnění jiné osoby je možné na základě úředně ověřené plné moci (formulář ZDE).

Něco není jasné?

V případě nejasností kontaktujte Referentku pro doktorské studium na adrese doktorske-studium@fhs.utb.cz nebo telefonicky na čísle +420 576 032 023.

Fakulty a součásti

Zavřít