UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Ph.D. studium

Doktorskému studiu se věnují jen opravdoví nadšenci, kteří chtějí v oboru něco dokázat, chtějí si rozšířit odborné vědomosti a zapojit se do výzkumu. Máte možnost získat další vzdělání umožňující kariérní postup, případně zlepšení jazykové úrovně angličtiny. Studium je honorováno měsíčním stipendiem a další přístup k financím lze dosáhnout zapojením se do výzkumných projektů. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor – Ph.D.

Na tomto stupni nabízí FHS studium v programu Pedagogika, studijní obor Pedagogika v prezenční nebo kombinované formě v českém jazyce.

KDY SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku si můžete podat do června 2018, nejdříve si však přečtěte podmínky pro přijetí ke studiu
(http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/smernice-k-prijimacimu-rizeni).

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Vyberete si obor a formu studia a správně zadáte všechny své osobní údaje.
Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které při platbě administrativního poplatku plní funkci specifického symbolu. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, ale jen do zaplacení poplatku.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

  • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

  • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

PŘÍLOHY K E-PŘIHLÁŠCE

Jsou specifikovány v jednotlivých směrnicích včetně termínů doručení poštou na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
studijní oddělení
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 490 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

název banky: Komerční banka Zlín
číslo účtu: 27-1925270277/0100
variabilní symbol: 6903602990
specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí ve své e-přihlášce sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po správném uhrazení poplatku bude přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte Referát pro tvůrčí činnost.

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím informačního systému UTB (https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html).

Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Počet přijímaných studentů zveřejníme v květnu, pro informaci uvádíme loňské počty zde.

Kdy se můžu zapsat ke studiu?

Zápisem ke studiu se z uchazeče stává student. Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném v pozvánce k zápisu. Zplnomocnění jiné osoby je možné na základě úředně ověřené plné moci (formulář zde).

Podívejte se na krátké video o doktorském studiu na FHS

Něco není jasné?

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Referát pro tvůrčí činnost :

Referentka pro doktorské studium

TEL:+420 576 032 828 E-mail: czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/619A
Zavřít

Fakulty a součásti