Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Legislativa DS

Zákony, vnitřní předpisy a normy UTB a FHS, které se vztahují k doktorskému studiu 

Zákon o vysokých školách
Studijní a zkušební řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě humanitních studií
Stipendijní řád UTB ve Zlíně
Směrnice Fakulty humanitních studií doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně
Standardy školitele doktorských studijních programů

Vědecké spisy – SR/25/2017 – směrnice rektora stanovující pravidla pro vydávání vědeckých spisů (včetně disertačních prací a tezí disertačních prací). Přílohy směrnice obsahují mj. manuál a šablonu pro výrobu disertačních prací a tezí disertačních prací.
Příloha č. 1 – Žádanka o oficiální vydání vědeckých spisů
Příloha č. 2 – Manuál a šablona pro výrobu tezí disertačních prací
Příloha č. 3 – Manuál a šablona pro ostatní typy vědeckých spisů
Příloha č. 4 – Postup pro přidělování ISBN u vědeckých spisů
Příloha č. 5 – Souhlas s vydáním vědeckých spisů
Příloha č. 6 – Vzor licenční smlouvy

Předpisy upravující podporu studentů v doktorských studijních programech a postdoktorských pozic v rámci programu „Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj“:

SR/32/2023
RD/01/2024

Dokumenty k přijímacímu řízení
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro AR 2024/2025

Fakulty a součásti

Zavřít