Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Věda a výzkum

Rigorózní řízení

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB, Pravidly průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FHS  a Pokynem děkana PD/06/2023 Organizace a průběh rigorózního řízení

Obory rigorózního řízení:

 • Předškolní pedagogika
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Ke státní rigorózní zkoušce se může přihlásit uchazeč, který absolvoval magisterský studijní obor nebo jemu příbuzný obor a získal titul Mgr.

KDY A JAK SE PŘIHLÁSIT?

E-přihlášku si můžete podat vždy k 31. březnu a k 31. říjnu.
Postupujte krok po kroku v odkazu www.eprihlaska.utb.cz.Vyberete si obor a formu studia a správně zadáte všechny své osobní údaje.
Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které při platbě administrativního poplatku plní funkci specifického symbolu. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, ale jen do zaplacení poplatku.

PŘÍLOHY K E-PŘIHLÁŠCE

 • úředně ověřená kopie magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o přiznání akademického titulu,
 • úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89–90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému studiu v oboru nebo jeho úředně ověřenou kopii,
 • doklad o zaplacení poplatku,
 • strukturovaný životopis, případně také přehled publikovaných prací

k uvedeným termínům rigorózního řízení je nutno doručit na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
studijní oddělení
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí  9 314 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi rigorózního řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 6903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí ve své e-přihlášce sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po správném uhrazení poplatku bude přihláška v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na adrese studium@fhs.utb.cz.

JAKÝ JE DALŠÍ POSTUP?

Rigorózní práce je samostatná a rozsahem i hloubkou překračuje rámec práce diplomové.
Návrh tématu a pojetí rigorózní práce, jejích cílů a metod, příp. výstupů v písemné podobě předložíte na studijním oddělení. Vhodnost tématu a návrh pojetí práce posoudí garant příslušného studijního oboru, který Vás o jeho schválení či zamítnutí informuje prostřednictvím ředitele ústavu, a to písemným vyrozuměním zaslaným do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od skončení lhůty pro podání přihlášek.

Něco není jasné?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fhs.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 032 024.

Fakulty a součásti

Zavřít