Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Návrh témat disertačních prací pro doktorský studijní program Pedagogika
pro akademický rok 2024/2025:

 

PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

 • Kulturně spravedlivá diagnostika
 • Proinkluzivní procesy a diverzita v prostředí českého školství
 • Přínosy Hejného metody k rozvoji sociálních dovedností a/nebo k rozvoji logického myšlení u žáků ZŠ
 • Motivace k učení ve škole i mimo školu v různých typech alternativních vzdělávacích systémů
 • Přístup R. Feuersteina realizovaný v ZŠ a jeho přínos k rozvoji sociálních, emočních i kognitivních aspektů výuky

doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

 • Čtenářská pregramotnost v preprimárním vzdělávání
 • Rozvoj a ukotvení pregramotností v současném kurikulu
 • Kompetence učitele mateřské školy v kontextu současných kurikulárních proměn
 • Kompetence učitele primární školy v kontextu současných kurikulárních proměn

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

 • Specifika problémů ve vyučování u dětí z málo podnětného prostředí
 • Ochrana migrujících dětí a jejich sociální integrace

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

 • Vrstevnicky odmítaný žák na základní škole
 • Sociální a kulturní překážky ve vzdělávání žáků základních škol
 • Rozvoj multikulturní kompetence žáků základních a středních škol

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

 • Mechanismy autoregulace chování u vrstevnicky odmítaných žáků
 • Projevy autoregulace chování romských dětí ve školním a mimoškolním prostředí
 • Autoregulace on-line chování/digitální zkušenosti žáků základních škol
 • Well-being a vnímaná autonomie (sense of control) žáků základních a středních škol

doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D.

 • Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ: vybrané problémy v kurikulu a didaktice
 • Individualizace a diferenciace ve výuce vybraných předmětů na 1. stupni ZŠ
 • Přístupy k tvorbě a realizaci kurikula ve vybraných předmětech na 1. stupni ZŠ
 • Rozvoj kompetencí začínajících učitelů na 1. stupni ZŠ

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

 • Gender v kurikulu mateřské školy (příp. ZŠ, dle případné specifikace zájemce o studium)
 •  Míra zvědomění pedagogických konceptů u dobrovolných pedagogů volného času v oblasti
  výchovy v přírodě (skauting, woodcraft aj.)
 • Spirituální gramotnost v podmínkách českého školství

doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

 • Postoje dospělých/žáků/studentů k neformálnímu vzdělávání
 • Motivace dospělých/žáků/studentů k neformálnímu vzdělávání
 • Bariéry dospělých/žáků/studentů k neformálnímu vzdělávání
 • Srovnávací analýza systémů vzdělávání dospělých ve třech zvolených zemích

prof. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.

 • Využívání ICT v neformálním vzdělávání ohrožených dětí
 • Digitální exkluze ohrožených dětí
 • Multidisciplinární spolupráce při doprovázení ohrožených dětí (využívajících sociálně aktivizační služby
  pro rodiny s dětmi) žijících v nestandardních formách bydlení

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

 • Participace ohrožených dětí a úloha školy
 • Emocionálně příznakové stimuly ve výuce cizích jazyků v primárním/sekundárním/terciárním vzdělávání

doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

 • Individuální strategie počátečního čtení v digitální době
 • Interaktivní čtení v mateřské škole a jeho dopady na rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

 • Zavádění inkluzivní politiky v ČR
 • Alternativní přístupy ke vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu
 • Význam sociálních a emočních faktorů pro utváření kognitivní struktury v procesu výuky
 • Relacionismus a procesualita vzdělávacího procesu jako významné faktory pro budování kognitivní struktury žáků
 • Explicitní znalost jako rozvíjení implicitních konstruktů

Fakulty a součásti

Zavřít