Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Firmy

Odborné praxe studentů FHS

Součástí studijních plánů všech studijních programů na naší fakultě jsou povinné odborné praxe, čímž je fakulta jedinečná mezi ostatními fakultami Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Naše studijní obory jsou prakticky orientované, proto odborným praxím věnujeme opravdu velkou pozornost a to jednak navazováním smluvních vztahů s kvalitními pracovišti, na kterých studenti pod vedením odborníků získají potřebnou průpravu pro výkon budoucí profese, jednak sledováním průběhu praxí. Tyto praktické zkušenosti a dovednosti společně s osvojenými teoretickými vědomostmi zajišťují našim studentům výbornou uplatnitelnost na trhu práce.

Fakulta reflektuje specifika jednotlivých studijních programů, např. pro studentky oboru Porodní asistentka je zajištěn dostatečný počet akreditovaných pracovišť, pro učitelské obory byl zřízen Statut fakultní školy FHS.

Na Ústavu zdravotnických věd, Ústavu pedagogických věd a Ústavu školní pedagogiky probíhají praxe po dobu celého studia a většinou je zajišťuje přímo fakulta, naopak studenti Ústavu moderních jazyků a literatur si praxe zajišťují samostatně ve firmách, které si vyberou. Fakulta má v databázi velké množství firem, zařízení a institucí, ze kterých mohou studenti volit to nejvhodnější.

Studenti vykonávají odborné praxe na základě uzavřených Smluv o výkonu praxe studenta. Nejvýznamnější pracoviště pro praxe studentů jsou označena logem Fakulty humanitních studií, to také přispívá ke zviditelnění spolupráce mezi pracovišti odborné praxe a fakultou.

Organizaci odborných praxí zajišťují v souladu s akreditačními spisy a směrnicí děkanky (SD/05/2022) jednotlivé ústavy, řízením a sledováním průběhu praxí jsou pověřeni koordinátoři.

Více informací studenti získají prostřednictvím webového odkazu Odborné praxe.

Seznam uzavřených smluv pro praxe studentů FHS

SD/05/2022 Odborné praxe studentů

SD/07/2017 Statut fakultní školy FHS UTB ve Zlíně

Dokumenty:

Právním oddělením UTB byly nově definovány smlouvy o výkonu odborné praxe studentů. S okamžitou platností prosíme o používání výhradně těchto vzorů.

Fakulty a součásti

Zavřít