Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura (IGA) podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 29/2023.

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2024 a doplňující informace naleznete na webové stránce Studentská grantová soutěž – IGA.

Podávání projektů na FHS – rok zahájení 2024
Přihlášky se podávají v souladu se směrnicí rektora SR/29/2023 prostřednictvím systému OBD/IGA.
Vytištěné a podepsané přihlášky včetně příloh se odevzdávají na referát pro tvůrčí činnost (kancelář U18A/617).

Odkaz na formuláře příloh:
Popis projektu dle struktury v příloze č. 2 SR/29/2023
Čestné prohlášení a pověření rektora pro řešitele projektu (příloha č. 2 SR/23/2022)
Podání podnětu Etické komisi pro výzkum (EKV) formou Plánu výzkumu (více informací zde):
– vyplní se formulář dostupný po přihlášení do sítě UTB
– vyplněný formulář Plánu výzkumu včetně podepsaného čestného prohlášení navrhovatelem s dalšími případnými přílohami (např. požadované informované souhlasy) se předkládá e-mailem v jednom souboru pdf tajemnici EKV před podáním projektu

Přílohy k přihlášce, které jsou požadovány na FHS:
Návrh rozpočtu projektu
Souhlas s podáním projektu

Řešení projektů na FHS
Žádost o změnu v projektu (vzor žádosti, rozpočtové opatření)

Fakulty a součásti

Zavřít