Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura (IGA) podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 20/2020

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2021 a doplňující informace naleznete na webové stránce Studentská grantová soutěž – IGA.

Podávání projektů na FHS – rok zahájení 2021
Přihlášky se podávají v souladu se směrnicí rektora SR/20/2020 prostřednictvím systému OBD (http://obd.utb.cz / IGA / Soutěže / Nový projekt – FHS IGA 2021)
Vytištěné a podepsané přihlášky včetně příloh se odevzdávají na referát pro tvůrčí činnost (U18A/617)

Odkaz na formuláře příloh:
Vyjádření garanta projektu
Popis projektu dle struktury v příloze č. 2 SR/20/2020
Čestné prohlášení a pověření rektora pro řešitele projektu (příloha č. 1 SR/13/2020)
Žádost o posouzení výzkumných dat projektu Etickou komisí UTB (vyplněný formulář žádosti se předává Etické komisi před podáním projektu)
Přílohy k přihlášce, které jsou požadovány na FHS:
Návrh rozpočtu projektu
Souhlas s podáním vědecko-výzkumného projektu

Fakultní termíny:
Konzultace k projektům – nejpozději v pátek 6. 11. 2020
Fakultní deadline pro odevzdání přihlášek projektů včetně příloh – pátek 13. 11. 2020 do 12:00 hodin

Řešení projektů na FHS
Žádost o změnu v projektu (vzor žádosti, rozpočtové opatření)

Fakulty a součásti

Zavřít