Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura (IGA) podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 20/2020.

Vyhlášení studentské grantové soutěže na rok 2023 a doplňující informace naleznete na webové stránce Studentská grantová soutěž – IGA.

Podávání projektů na FHS – rok zahájení 2023
Přihlášky se podávají v souladu se směrnicí rektora SR/20/2020 prostřednictvím systému OBD/IGA.
Vytištěné a podepsané přihlášky včetně příloh se odevzdávají na referát pro tvůrčí činnost (kancelář U18A/617).

Odkaz na formuláře příloh:
Vyjádření garanta projektu
Popis projektu dle struktury v příloze č. 2 SR/20/2020
Čestné prohlášení a pověření rektora pro řešitele projektu (příloha č. 2 SR/23/2022)
Data Management Plan (vyplněný formulář se předkládá písemnou formou k rukám předsedy Etické komise UTB před podáním projektu)
Přílohy k přihlášce, které jsou požadovány na FHS:
Návrh rozpočtu projektu
Souhlas s podáním vědecko-výzkumného projektu

Řešení projektů na FHS
Žádost o změnu v projektu (vzor žádosti, rozpočtové opatření)

Fakulty a součásti

Zavřít