Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Dobrovolnictví

Co je dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, a to ve prospěch druhých. Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na jakoukoliv odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch potřebných.

Hlavní znaky dobrovolnické činnosti:

 • je svobodně zvolená;
 • je neplacená.

Předpokladem pro dobrovolnickou činnost je prosociálnost.

Charakteristické znaky prosociálnosti:

 • chování ve prospěch druhého, které nevyplývá ze služební povinnosti;
 • chování bez očekávání protislužby nebo odměny;
 • chování podporující reciprocitu (podobné chování recipienta);
 • chování, které nenaruší identitu toho, kdo se chová prosociálně.

Chovat se prosociálně znamená:

 • poskytnout fyzickou pomoc;
 • darovat, půjčit nebo se rozdělit;
 • poradit, vysvětlit;
 • potěšit a povzbudit;
 • pozitivně hodnotit druhé s cílem posílit jejich sebevědomí;
 • naslouchat jiným a být empatický;
 • vytvářet příjemnou atmosféru.

Časová náročnost dobrovolných aktivit je různá. Dle zákona o dobrovolnické službě se dobrovolnictví dělí na krátkodobé a dlouhodobé.

U krátkodobé dobrovolnické služby se většinou jedná o pomoc při zajištění jednorázových akcí (většinou nepřesáhne tři měsíce).Dlouhodobá dobrovolnická služba je delší než čtyři měsíce, ale může trvat i několik let.
K dobrovolnictví se vztahuje zejména zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2003.

Dobrovolnická činnost na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně

je uskutečňována ve spolupráci s různými dobrovolnickými organizacemi, např. s dobrovolnickým centrem ADRA Zlín, s Maltézskou pomocí, o. p. s., aj. Dobrovolnická činnost umožňuje studentům rozvoj prosociálnosti, odpovědnosti a tzv. průřezových dovedností, které student uplatní ve více oblastech svého působení a umožní tak propojení veškerých dovedností, které získal během studia a během odborné praxe.

Proškolení zájemců z řad studentů je zajištěno zdarma, ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA.
Pomáhejte s námi!

Do různých dobrovolnických aktivit se mohou zapojit všichni studenti, ale i zaměstnanci jednotlivých fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít