UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 12. 6. 2019

  • Zásilka č.j. FHS/SO/304/23-05-2019 ze dne 23. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia pro Bc. Evu Šerou, korespondenční adresa Valašská Polanka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 5. 6. 2019

  • Zásilka č.j. FHS/SO/299/21-05-2019 ze dne 21. 5. 2019 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Jakuba Slawinskeho, korespondenční adresa Žulová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 5. 2019

  • Zásilka č.j. FHS/SO/254629/18-04-2019 ze dne 18. 4. 2019 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku pro Katarínu Petrišincovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti