Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 17. 2. 2021

  • Zásilka č.j. FHS/SO/042/29-01-2021 ze dne 29. 01. 2021 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Terezu Janálovou, korespondenční adresa Hulín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/043/29-01-2021 ze dne 29. 01. 2021 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Bc. Veroniku Jaroščákovou, korespondenční adresa Vizovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Fakulty a součásti

Zavřít