UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FHS si může adresát vyzvednout na studijním oddělení v přízemí budovy U 18, místnost č. 113, Štefánikova 5670, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 2. 1. 2019

  • Zásilka č.j. FHS/SO/736/11-12-2018 ze dne 11. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Kláru Bláhovou, korespondenční adresa Velká nad Veličkou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/740/11-12-2018 ze dne 11. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Bc. Miloše Krčmu, korespondenční adresa Zastávka u Brna, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/741/11-12-2018 ze dne 11. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Mgr. Evu Krčmovou, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.
  • Zásilka č.j. FHS/SO/748/11-12-2018 ze dne 11. 12. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium pro Víta Procházku, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty humanitních studií.

Archiv

Zavřít

Fakulty a součásti