Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium (pětileté)

Stačí si podat přihlášku a splnit všechny podmínky přijímacího řízení. Studenty budeme přijímat, dokud nezaplníme všechna volná místa.

KDY SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku si můžete podat od  9. listopadu 2023 do konce března 2024, nejdříve si však přečtěte podmínky pro přijetí ke studiu na vybraný program  – ZDE.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 • PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU. Postupujte krok po kroku v odkazu utb.cz.
 • Vyberete si program a formu studia a správně zadáte všechny své osobní údaje.
 • Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které při platbě administrativního poplatku plní funkci specifického symbolu. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, ale jen do zaplacení poplatku.

PŘÍLOHY K E-PŘIHLÁŠCE

Jsou specifikovány v jednotlivých směrnicích včetně termínů doručení poštou na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Studijní oddělení
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek je stanoven na každý akademický rok a jeho výše je uvedená v příslušné směrnici pro přijímací řízení, pro akademický rok 2024/2025 činí 460 Kč. Administrativní poplatek je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 6903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí ve své e-přihlášce sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po správném uhrazení poplatku bude přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e- přihlášce do 10 dnů po provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na adrese studium@fhs.utb.cz.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) a zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně C2 (podrobněji ve směrnici k přijímacímu řízení).
 • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (podrobněji ve směrnici k přijímacímu řízení).

Zájemci se specifickými potřebami budou vyzváni k doložení:

 • lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti (podrobněji ve směrnici k přijímacímu řízení).

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím informačního systému UTB – ZDE.

Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Počet přijímaných studentů zveřejníme v květnu – ZDE.

Kdy probíhají zápisy do studia?

Zápisem do studia se z uchazeče stává student. Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném v pozvánce k zápisu. Zplnomocnění jiné osoby je možné na základě úředně ověřené plné moci (formulář ZDE).

Něco není jasné?

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fhs.utb.cz nebo telefonicky na čísle +420 576 032 025.

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky.

Fakulty a součásti

Zavřít