UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

Stačí si podat přihlášku a splnit všechny podmínky přijímacího řízení. Studenty budeme přijímat, dokud nezaplníme všechna volná místa.

KDY SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku si můžete podat od ledna do března 2018, nejdříve si však přečtěte podmínky pro přijetí ke studiu na vybraný obor (http://www.utb.cz/fhs/o-fakulte/smernice-k-prijimacimu-rizeni).

JAK SE PŘIHLÁSIT?

 • PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
  Postupujte krok po kroku v odkazu eprihlaska.utb.cz.
  Vyberete si obor a formu studia a správně zadáte všechny své osobní údaje.
 • Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které při platbě administrativního poplatku plní funkci specifického symbolu. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, ale jen do zaplacení poplatku.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2016).

PŘÍLOHY K E-PŘIHLÁŠCE

Jsou specifikovány v jednotlivých směrnicích včetně termínů doručení poštou na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
studijní oddělení
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 320 Kč (v případě, že je u oboru přijímací zkouška) nebo 490 Kč (v případě, že u oboru není přijímací zkouška) a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 6903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277.

Uchazeč si musí ve své e-přihlášce sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po správném uhrazení poplatku bude přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na adrese studium@fhs.utb.cz .

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím informačního systému UTB (https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html).

Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Počet přijímaných studentů zveřejníme v květnu, pro informaci uvádíme loňské počty: odkaz na zde.

Kdy se můžu zapsat ke studiu?

Zápisem ke studiu se z uchazeče stává student. Informace k zápisu do studia obdrží uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v e-přihlášce.

Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném v pozvánce k zápisu. Zplnomocnění jiné osoby je možné na základě úředně ověřené plné moci (formulář zde).

Něco není jasné?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fhs.utb.cz nebo telefonicky na čísle +420 576 032 024.

Zavřít

Fakulty a součásti