Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy a obory

Pro Ph.D. studium máme na FHS akreditován studijní program Pedagogika v prezenční i kombinované formě

Charakteristika programu

Doktorský studijní program Pedagogika připravuje studenty na vědeckou práci v oboru pedagogika, a to s respektováním současných trendů v zahraničním i domácím pedagogickém výzkumu. Tematicky se tento studijní program zaměřuje na dvě oblasti, ve kterých jsou vypisována témata disertačních prací:

 1. procesy vyučování a učení a jejich aktéři,
 2. sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí.

Těžištěm studia je individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce. Badatelská činnost studentů je podpořena povinnými teoretickými a metodologicky orientovanými předměty (teoretický blok, specializovaný blok a metodologický blok). Specializovaný blok si student volí v souladu se zaměřením disertační práce. Ve studijním programu se klade důraz na rozvoj vědecké komunikační kompetence v anglickém jazyce.

Témata disertačních prací jsou vybírána tak, aby korespondovala s výzkumnými projekty řešenými na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také s excelentními tématy, které fakulta intenzivně již několik let rozvíjí.

Doktorské studium je podporováno Centrem výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.

Profil a uplatnění absolventa

 Absolvent získá:

 • hluboké znalosti z pedagogického základu studijního oboru, jehož obsah je nadstavbou nad magisterským studiem; tento cíl je naplňován v tzv. teoretickém bloku studia;
 • prohloubení znalostí prostřednictvím specializačního bloku studia;
 • hlubší znalosti, a zejména dovednosti, z metodologie pedagogického výzkumu; tento cíl je naplňován v tzv. metodologickém bloku studia;
 • komunikační dovednosti v anglickém jazyce zaměřené na recepci a produkci odborného textu v ústní a písemné formě;
 • dovednosti pro prezentaci výsledků vědeckého bádání v odborné komunitě (dovednost referovat a diskutovat na tuzemských a mezinárodních konferencích, psát odborné texty);
 • postoje, hodnoty výzkumníka a schopnost identifikovat se s profesní rolí vědeckého pracovníka (vědecká socializace).

 Výstupní kompetence:

 • schopnost porozumět teoretickým trendům a kriticky analyzovat koncepce v pedagogice;
 • schopnost samostatně řešit teoretické a metodologické problémy v pedagogice;
 • schopnost samostatně projektovat a realizovat empirické výzkumy, interpretovat jejich výsledky a hledat aplikační uplatnění;
 • schopnost publikovat v odborných časopisech a aktivně vystupovat na domácích i zahraničních vědeckých konferencích.

 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění zejména na fakultách, kde je akreditován a uskutečňován studijní obor Pedagogika,

popř. obory příbuzné, na výzkumných a vývojových pracovištích pedagogického zaměření, popř. na pracovištích

z oblasti decizní sféry (pro oblast školství, vzdělávání a sociální).

 

Fakulty a součásti

Zavřít