Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
docentka

doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.

Odd. proděkanů (dříve-odd. vědy a výzkum
E-mail: majercikova@utb.cz TEL: +420 576 037 494

Ukončila studium v oboru pedagogika – dějepis na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře. Po skončení magisterského studia učila na základní škole, pracovala v Iuventě – centru pro volný čas dětí a mládeže, působila na UKF v Nitře. Od roku 2006 do roku 2013 byla odborným asistentem a výzkumným pracovníkem na Katedře předškolní a elementární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Bratislavě. Tam také absolvovala rigorózní zkoušku i doktorské studium. V roce 2014 habilitovala v oboru Předškolní a elementární pedagogika na PU v Prešově. Na ÚŠP FHS UTB ve Zlíně působí od jeho vzniku v roce 2013. Zabývá se problematikou současné rodiny a její pozicí v edukačním prostředí mateřské a primární školy. V současnosti jsou předmětem jejího výzkumného zájmu specifické otázky vztahu školy a rodiny a předškolního vzdělávání. Publikovala vědecké studie u nás i v zahraničí, je autorkou a spoluautorkou několika monografií. Ve výuce se orientuje na společenskovědní a základní pedagogické předměty. Vede doktorandy, je členkou komisí pro habilitační řízení v oboru pedagogika a komisí pro obhajoby doktorských prací, pracuje ve výkonné redakci časopisu Pedagogická orientace. Je členkou České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Asociace předškolní výchovy (APV) a České pedagogické společnosti (ČPdS).


Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 15:00 - 16:00

Životopis

Vzdělání

 • 1993 PdF UKF v Nitre, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.), aprobácia pedagogika – dejepis
 • 2004 udelenie akademického titulu „doktor pedagogiky“ (PaedDr.), študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2004 udelenie akademického titulu „philosophiae doctor“ (PhD.), študijný odbor Pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2014 udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent (doc.), študijný odbor Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

Stáže a studijní pobyty

 • September 2009 – Univerzita A. Ochridskeho Sofia, Bulharsko
 • Máj 2015 – Pedagogická univerzita, Krakov, Poľsko

Průběh zaměstnání

 • 2013 – dosud: Odborný asistent, od roku 2014 docent - FHS UTB (Zlín)
 • 2006 – 2013: Odborný asistent a vědecko-výzkumný pracovník - PdF UK (Bratislava)
 • 2003 – 2006: Vědecko-výzkumný pracovník - FSVaZ UKF (Nitra)
 • 2001 – 2003: Výzkumný pracovník - Ústav informácií a prognóz ministerstva školstva SR (Bratislava)
 • 1996 – 2001: Odborný pracovník, Úsek prevencie závislostí - Agentúra ZÁVISLOSŤ (Bratislava)
 • 1995 – 1996: Odborný pracovník, Centrum prieskumných a experimentálnych aktivit - IUVENTA (Bratislava)
 • 1993 – 1995: Učitel ZŠ, výuka předmětů etická výchova a dějepis - Bratislava

Členství v organizacích

 • Členka Asociacie předškolní výchovy
 • Členka České pedagogické společnosti
 • Členka České asociace pedagogického výzkumu
 • Členka české sekce mezinárodní organizace OMEP

Členství v orgánech

 • Členka výkonné redakce časopisu Pedagogická orientace (MU Brno)

Fakulty a součásti

Zavřít