Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
Docent

doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.

Centrum výzkumu FHS
E-mail: kalenda@utb.cz Mobil: +420 733 690 925 TEL: +420 576 037 333 Kancelář:
U18/438

Krátký životopis

Jan Kalenda je docent v oblasti vzdělávání dospělých a garant doktorského studia na Fakultě humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) s rozsáhlými dovednostmi v oblasti řízení a výzkumu. Mezi lety 2017 a 2022 působil jako prorektor pro pedagogiku (2017-2019) a následně jako prorektor pro kvalitu (2019-2022). V této roli byl zodpovědný za implementaci nových standardů pro vysoké školství na UTB a vybudování systému zajišťování kvality, včetně zisku institucionální (NAÚ) a evropské (EUA) akreditace pro UTB. Do této funkce byl jmenován jako jeden z nejmladších akademických pracovníků v České republice. Během tohoto období byl rovněž zodpovědný za přípravu, zisk a spoluřízení několika rozsáhlých projektů z Evropských strukturálních fondů s celkovým souhrnným rozpočtem přesahujícím 750 milionů korun.  Dvakrát byl oceněn mezi nejlepšími zaměstnanci FHS UTB.

Po skončení této administrativní funkce strávil akademický rok 2022/2023 jako stipendista Fulbrightovi komise na University of California, Los Angeles (UCLA), kde napsal svou první zahraniční knihu “Formation of Adult Learning Systems in Central Europe: 1989 to 2019” (Kalenda, 2024, v přípravě v nakladatelství). Jako výzkumník byl zapojen do mnoha projektů zaměřených na celoživotní učení a s ním související politiku, podpořených ze strany GAČR, Slovenské grantové agentury VEGA, European Training Foundation, CEDEFOP nebo programem ERASMUS plus.

Mimo Fulbrightovo stipendium na UCLA získal důležité mezinárodní zkušenosti z výzkumných pobytů a spolupráce s kolegy z University of Glasgow, Německého institutu pro vzdělávání dospělých (Deutsche Institut fur Erwaschenenbildung), University of Malaga, University of Girona, Avignon University nebo Arctic University of Trømso.

Výzkumný profil

Doc. Jan Kalenda, Ph.D. od počátku své výzkumné kariéry budoval široký transdisciplinární profil, což mu umožnilo zabývat se jevy i mimo hlavní ohnisko jeho dlouhodobého výzkumu – oblast celoživotního učení. Tuto výchozí orientaci stále následuje a snaží se ji rozvíjet prostřednictvím přístupů a metod převzatých ze soudobé sociologie (Kalenda et al., 2023a), psychologie (Kalenda & Kočvarová, 2022c), digitálních studií (Karger & Kalenda, 2023, v tisku) či historického institucionalismu (Kalenda 2024, v tisku), kterými obohacuje výzkum týkající se celoživotního učení. Jeho hlavním badatelským cílem je posouvat hranice poznání týkající se zapojení dospělých do celoživotního učení a proměn systémů vzdělávání dospělých v současných společnostech. V tomto kontextu se jeho hlavní výzkumný záměr soustředil a tři vzájemně propojená témata:

 1. Účast na celoživotním učení: Faktory a procesy ovlivňující účast na celoživotním učení, zahrnující nejen sociální a institucionální faktory, ale také soubor psychosociálních faktorů, jako jsou motivace, překážky a postoje k učení (viz např. Kalenda, 2021, 2023; Kalenda & Kočvarová, 2022a, 2022b, 2022c; Kalenda et al., 2020, 2022a, 2022b, 2023a, 2023b);
 2. Teoretické a metodologické inovace: Použití nových teoretických a metodologických přístupů v českých sociálních vědách, zejména při výzkumu učení a vzdělávání – např. situační analýzy, historického institucionalismu, politické ekonomie vzdělávání a sebe-determinační teorie (viz např. Kalenda, 2016a, 2016b; Kalenda & Kočvarová, 2022b; Kalenda et al., 2023b);
 3. Institucionální rámec celoživotního učení a proměny státu: Analýza formování států a změn politických institucí zodpovědných za politiku a koordinaci celoživotního učení (Kalenda, 2020, 2023). V tomto směru doposud publikoval dvě knihy v češtině: “Nejistý triumf: Vývoj neformálního vzdělávání dospělých v České republice v letech 1997–2016” (Kalenda, 2021) a “Formování Evropských Států: Autoři, modely a teoretická syntéza” (Kalenda, 2014).

Publikace

Doc. Jan Kalenda, Ph.D. je autorem nebo spoluautorem čtyř knih a více jak 60 recenzovaných odborných studií, kapitol a příspěvků v konferenčních sbornících. Výsledky jeho výzkumu byly publikovány v prestižních světových časopisech, jako např. Adult Education Quarterly, Journal of Further and Higher Education, European Journal of Education, International Journal of Media & Cultural Politics, Studies in Continuing Education, Sociologický časopis, International Journal of Lifelong Education, International Journal of Educational Psychology, Journal of Education and Work, Journal of Psychoeducational Assessment a v mnoha dalších

Dovednosti a leadership

Doc. Jan Kalenda, Ph.D. disponuje širokou škálou výzkumných dovedností, které zahrnují jak používání kvalitativních (Kalenda, 2016a, 2016b; Kalenda & Vávrová, 2016; Karger et al., 2022), tak pokročilých kvantitativních výzkumných metod (Kalenda, 2021, 2023; Kalenda et al. 2020, 2023a, 2023b). Současně má bohaté zkušenosti s mezinárodním srovnávacím výzkumem. S ohledem na to vedl několik mezinárodních projektů zahrnujících sběr dat ve čtyřech nebo více evropských zemích. V roce 2018 byl napříkald lídr výzkumu sbírajícího data od respondentů v Polsku, Maďarsku, Slovensku a České republice (Gavora et al., 2020). V roce 2020 vedl projekt zaměřený na netradiční studenty v Polsku, Srbsku, Slovensku, České republice a Švédsku (Vaculíková et al., 2022). Následně v roce 2022 řídil výzkum o celoživotním učení mezi respondenty ve Velké Británii, Švédsku, Německu a České republice (Vaculíková et al., 2023a). V současnosti připravuje společně s profesorem Richardem Desjardinsem (UCLA) a profesorkou Ellen Boeren (University of Glasgow) zcela nové šetření o systémech vzdělávání dospělých v pěti evropských zemích (Itálie, Velká Británie, Česká republika, Německo, Švédsko), které přinese zcela unikátní pohled na to, jak jednotlivé země ovlivňují prostředí pro učení a vzdělávání svých občanů.

Mimo výzkumné dovednosti má rovněž bohaté projektové a manažerské dovednosti. Během své kariéry byl zodpovědný za přípravu a řízení či spoluřízení pěti významných investičních projektů financovaných z EU s celkovým rozpočtem přesahujícím 750 milionů korun (Strategický projekt UTB I., Strategický investiční projekt ERD UTB I., Projekt IKAROS, DUO – Strategický projekt UTB II., Strategický investiční projekt, ERD UTB II. a ADAPT TBU). V těchto projektech měl roli vedoucího projektu, projektového manažera či člena užšího realizačního týmu.

Dále působil jako hlavní řešitel či jako člen řešitelského týmu v osmi středně velkých výzkumných projektech s kumulovaným rozpočtem přesahujícím 20 milionů korun: (1) GAČR (Projekty: “Slepá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice” a “Cesty k inkluzivní škole 21. století: Etnografický přístup”), (2) Slovenské vědecké agentury – VEGA (Projekt: “Koncept docility v teorii vzdělávání dospělých”), (3) Visegrádského fondu (Projekt: “Měření excelence univerzit ve V4 regionu”), (4) ETF (Projekt: “Nové prostředí učení pro dospělé”), (6) CEDEFOF (Projekt: “Učňovské vzdělávání pro dospělé v Evropě”), (7) ERASMUS plus (Projekt: “Vývoj diagnostického a intervenčního přístroje fenoménu docility dospělých”), (8) Fulbrightovy komise (Projekt: “Politická ekonomie systémů vzdělávání dospělých ve střední Evropě: Od jejich vzniku k liberalizaci”).

Kromě toho vedl nebo byl zapojen do více než tuctu menších výzkumným a rozvojových projektů na národní úrovni v oblasti vzdělávání, celoživotního učení, sociologie nebo vysokého školství (např. IGA, CRP, aj.).

Současný výzkum

Doc. Jan Kalenda, Ph.D. se momentálně zaměřuje na získání finanční podpory pro inovativní měření učení dospělých v ervopském prostoru a vytvoření týmu schopného posunout současné poznání o zapojování dospělých do celoživotního učení. Současně s tím také pracuje na změně způsobu, jakým se přistupuje k uvažování a měření systémů vzdělávání dospělých ve vyspělých průmyslových a post-průmyslových zemích. K tomu účelu společně s kolegy z University of California, Los Angeles, University of Glasgow a Německého institutu pro vzdělávání dospělých (DIE) vytvořil celosvětovou výzkumnou výzkumnou síť, která hodlá tyto ambice v příští letech naplnit.

Publikace uvedené výše

Gavora, P., Vaculíková, J., Kalenda, J., Kálmán, O., Gombos, P., Świgost, M., & Bontová, A. (2020). Comparing metacognitive reading strategies among university students from Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. Journal of Further and Higher Education 44(7), 896–910. http://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1614545

Kalenda, J. (2014). Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza. Olomouc: UP Olomouc, 450 pp.

Kalenda, J. (2016a). Situational analysis as a framework for interdisciplinary research in the social science. Human Affairs, 26(3), 340–355.

Kalenda, J. (2016b). Prozatím nevyužitá šance: situační analýza v pedagogickém výzkumu. Pedagogická orientace, 26(3), 457–481.

Kalenda, J. (2021). Vratký triumf: Vývoj neformálního vzdělávání dospělých v České republice mezi lety 1997 až 2016. Zlín: UTB ve Zlíně, 248 pp.

Kalenda, J. (2020). Learning Environment for Adult Learning and Education. Report. Torino: European Training Foundation.

Kalenda, J. (2023). Participation in Non-formal Adult Education in
the Czech Republic from 1997 to 2020. In: Schemman, M (Ed.). Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung/International Yearbook of Adult Education 2023 (pp. 115–138). Bielefeld: wbv Publikation. https://doi.org/10.3278/I73910W007

Kalenda, J. (2024, under review). Formation of Adult Learning Systems in Central Europe: 1989 to 2019. Cham: Springer.

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2022a). Enduring inequality: long-term trends and factors in participation in adult education and learning among older adults. Gerontology & Geriatrics Education. https://doi.org/10.1080/02701960.2022.2156866

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2022b). Why do they not participate? Reasons for non-participation in adult learning and education from the viewpoint of self-determination theory. (RELA) Journal of European Research of Learning and Education of Adults. Pre-published, 1-16. http://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.3535

Kalenda, J., & Kočvarová, I. (2022c). Participation in non-formal education in risk society. International Journal of Lifelong Education. 41 (2), 146-167. https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1808102

Kalenda, J., & Vávrová, S. (2016). Self-regulated Learning in Students of Helping Professions. Procedia – Social and Behavioral Sciences 217, 282–292.

Kalenda, J., Kočvarová, I., & Vaculíková, J. (2020). Determinants of Participation in Non-formal Education in the Czech Republic. Adult Education Quarterly, 70(2), 99–118. http://doi.org/10.1177/0741713619878391

Kalenda, J., Gojová, A. & Kalenda, S. (2022a). Deindustrialization, Liberalization and Welfare State in the Czech Republic: Unequal Contest. In Baikady R., Sajid S., Przeperski J., Nadesan V., Islam M.R., Gao J. (eds) The Palgrave Handbook of Global Social Problems. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_201-1

Kalenda, J., Kočvarová, I., & Vaculíková, J. (2022b). Barriers to Participation of Low-educated Workers in Non-formal Education. Journal of Education and Work.  Pre-published, 1-16. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2091118

Kalenda, J., Boeren E. & Kočvarová, I. (2023a). Exploring attitudes towards adult learning and education: group patterns among participants and non-participants, Studies in Continuing Education, DOI: 10.1080/0158037X.2023.2199201

Kalenda, J., Kočvarová, I., & Boeren, E. (2023b). Impact of COVID-19 on participation and barriers in nonformal adult education in the Czech Republic. European Journal of Education, 58, 681–698. https://doi.org/10.1111/ejed.12580

Karger, T., Kalenda, J., Kalenda, S. & Kroutilová Nováková, r. (2022). How Disadvantaged Groups Legitimize Non-participation in Adult Education and Training: The Situational Logic of Decision-Making. International Journal of Lifelong Education.  https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2057606

Kočvarová, I., Vaculíková, J. & Kalenda, J. (2021). Development and Initial Validation of the Cognitive and Non-cognitive Factors of Non-participation in Non-formal Adult Education Questionnaire. Journal of Psychoeducational Assessment. Pre-published, 1–16. http://doi.org/10.1177/07342829211060571

Karger, T., & Kalenda, J. (2023a, in press). Towards a Digital Era Governance in Adult Learning and Education: Platformization of Learning Environments and Policy Technologies. In P. Rasmussent & M. Bussi (Eds.), Research Handbook on Adult Education Policy. Edward Elgar.

Vaculíková, J.; Kočvarová, I.; Kalenda, J.; Neupauer Z.; Cvijetić Vukčević M.; Włoch A. (2022). Factor Structure of the Self-Regulation Questionnaire among adult learners from Poland, Serbia, Slovakia, and the Czech Republic. Psicologia: Reflexão e Crítica, 35 (1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s41155-022-00241-z

Vaculíková, J., Kočvarová, I. & Kalenda, J. (2023a). Cross-national Validation of the Nonparticipation in Nonformal Education Questionnaire: Findings from Adults from Sweden, Germany, United Kingdom, and the Czech Republic. Cogent Education, 10:1, https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2214672


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek: 13:30-15:30

Životopis

Vzdělání

 • 2010–2013: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Ph.D. Sociologie
 • 2008–2010: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,, Mgr. Sociologie – Andragogika
 • 2005–2008: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Bc. Sociologie – Andragogika

Průběh zaměstnání

 • 2023 - : UTB, Garant doktorského studia
 • 2019-2022: UTB, Prorektor pro kvalitu
 • 2017-2019: UTB, Prorektor pro pedagogiku
 • 2013–2017: UTB, Ředitel Centra výzkumu FHS
 • 2014–2016: UPOL, Odborný asistent, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • 2012–2013: UTB, Odborný asistent, Ústav pedagogických věd, FHS.

 

Fakulty a součásti

Zavřít