Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.
profesorka

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, Ph.D.

Ústav školní pedagogiky
E-mail: pokrivcakova@utb.cz TEL: +420 576 037 494 Kancelář:
U18/431

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. sa venuje širokej palete výskumných otázok, ktoré súvisia s vyučovaním cudzích jazykov v predškolskom a primárnom vzdelávaní. V súčasnosti sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie, společná škola), CLIL a literárne vzdelávanie. Je autorkou a editorkou početných  vedeckých monografií (CLIL Research in Slovakia, Hradec Králové, 2013; Inovácie vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku, Nitra, 2007; Cudzie jazyky a kultúry v škole, Brno, 2009; Modernization of Teaching Foreign Languages and Cultures, Brno, 2010; Current Issues in Teaching Foreign Languages, Brno, 2011), vysokoškolských učebníc (Modern Teacher of English, 2010; Teaching Techniques for Modern Teachers of English, 2013), ako aj vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch. Od roku 2013 je šéfredaktorkou časopisu Journal of Language and Cultural Education (WoS).

Along with part-time teaching at the University of Tomas Bata in Zlin, she has been the Head of the Department of English Language and Literature at Faculty of Education, University of Trnava, Slovakia.


Výuka

Konzultační hodiny

čtvrtek 11:30 - 13:00

Životopis

Vzdělání

Inauguračné konanie (prof.)

2014 - PF UKF v Nitre, študijný odbor: 1. 1. 10 Odborová didaktika: Didaktika anglického jazyka a literatúry

Habilitačné konanie (doc.)

2005 - PF UKF v Nitre, študijný odbor:  75-01 Pedagogika

Doktorandské (PhD.)

2001 - FF UKF v Nitre, študijný program: 81-03-9 Teória a dejiny slovenskej literatúry

Rigorózne (PaedDr.)

2002 - PF UKF v Nitre, študijný program: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – pedagogika

Vysokoškolské (Mgr.)

1989-1995        FHv VŠPg Nitra, študijný program: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra

1998-2001        PF UKF v Nitre, študijný program: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika

Stáže a studijní pobyty

2018: Kazmierz Pulaski University of Technology and Humanities, Poland, přednášející v rámci programu Erasmus+

2018: University of Iceland, Reykjavík, výzkumná mobilita COST

2017: Lappeenranta University of Technology, Finland, přednášející v rámci programu Erasmus +

2016: Seconda Università degli Studi di Napoli in Caserta, Italy, přednášející v rámci programu Erasmus +

2016: Teacher Training Institute in Daugaupils, Latvia, přednášející v rámci programu Erasmus

2016: Pedagogical University in Cracow, Poland, přednášející v rámci programu Erasmus

2013: Pädagogische Hochschule OO in Linz, Austria, přednášející v rámci programu Erasmus

2012: University of Hradec Králové, Czech Republic, přednášející v rámci programu Erasmus

2011: Pädagogische Hochschule OO in Linz, Austria, přednášející v rámci programu Erasmus - EPTE Project

2011: St. Mary´s College in Belfast, United Kingdom, přednášející v rámci programu Erasmus

2008: Charles University in Prague, přednášející v rámci programu Erasmus

2007: Oxford University, United Kingdom, Teaching of Literature – Reading lives: the literature of life and the life of literature in intercultural education, studijní mobilita hrazená  OUP

2006: International Stuy Programmes, Portsmouth, United Kingdom, studijní mobilita v rámci Comenius 2.1: „Teaching English at Primary Schools“

2006: International Study Programmes, Gloucester, United Kingdom, studijní mobilita v rámci Socrates Comenius 2.1: „Teaching English at Secondary Schools“

2005: International Study Programmes, Exeter, United Kingdom, studijní mobilita v rámci Comenius 2.1: „CLIL for Young Learners“

2005: Torino, Italy, studijní mobilita v rámci Socrates Comenius 2.1: European Portfolio of the foreign Language Teachers´ Competence

Průběh zaměstnání

2014 – doteraz             Ústav moderních jazyků a literatur, FHS UTB v Zlíně (0,5 úväzok)

2002 – 2016                  Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF TU v Trnave (1,0 úväzok)

1998 – 2002                  Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre

1995 – 1997                   Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre

Členství v organizacích

 • SKASE – The Slovak Association for the Study of English, zakladajúca členka
 • SPdS – Slovenská pedagogická spoločnosť, členka
 • ČPdS – Česká pedagogická společnost, členka
 • ČAPV - Ceská asociace pro pedagogický výzkum, členka
 • občanské sdružení SlovakEdu - předsedkyně

Členství v orgánech

 • Vedecká rada FHS UTB v Zlíně (2014 – doteraz)
 • Vedecká rada PdF TU v Trnave (2016 – doteraz)
 • Vedecká rada PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2014 – doteraz)
 • Vedecká rada FF Prešovskej univerzity v Prešove  (2015 – doteraz)
 • Vedecká rada FF Katolíckej univerzity v Ružomberku (2016 – doteraz)
 • Vedecká rada FHS Žilinská univerzita v Žiline (2019 - doteraz)
 • Vedecká rada PdF Univerzity Hradec Králové (2016 – 2019)
 • Vedecká rada PF UKF v Nitre (2009 – 2016)

Fakulty a součásti

Zavřít