Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Předškolního pedagogika (kombinovaná forma)

 

Studijní programSpecializace v pedagogice
Studijní oborPředškolní pedagogika
Forma studiakombinovaná
Délka studia, dosažený titul2 roky; Mgr.
Počet uchazečův minulém akademickém roce 36
Počet přijatých v minulém akademickém roce
24
Požadavky Student musí mít ukončeno studium vysokoškolského studia bakalářského stupně studijního oboru Učitelství pro mateřské školy nebo oboru příbuzného. Příbuznost absolvovaného

studijního programu posuzuje přijímací komise na základě předloženého úředně ověřeného dokladu o dosaženém vzdělání (bakalářský nebo magisterský vysokoškolský diplom).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterské studijní programy Sociální pedagogika a Specializace v pedagogice, studijní obor Pedagogika předškolního věku

Obsah studijního oboru:

Navazující magisterský studijní obor „Pedagogika předškolního věku“ poskytuje absolventovi vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese učitele mateřské školy. Zároveň však podtrhuje význam univerzitního vzdělávání a tím i vyjadřuje komparativní rozdílnost mezi získaným středoškolským a vysokoškolským vzděláním učitelek mateřských škol.

Obor připravuje studenta i na to, aby pochopil podstatu vědy a podporu výzkumné činnosti, v tomto případě podporu předškolní pedagogiky jako vědní disciplíny. Studijní obor připravuje absolventa k práci v mateřských školách a specializovaných předškolních zařízeních i institucích, které se zabývají dětmi předškolního věku. Zároveň umožňuje prohloubení vědomostí především v oblasti řízení, práce v týmu a také pro teoretickou analýzu kurikulárních dokumentů. Studium vybavuje absolventa potřebnými profesními kompetencemi v souladu s požadavky v oblasti předškolního vzdělávání v ČR i v zemích EU v návaznosti na platný zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovních a na základě kurikulárních dokumentů – Národního programu rozvoje vzdělávání
v ČR (tzv. Bílé knihy, 2001) a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2004).

Cílem oboru je zvýšit možnosti kvalitní univerzitní přípravy učitelů, budoucích ředitelů mateřských škol v souladu s požadavky vyplývajícími z mezinárodních vyhlášení OECD i ze strategických dokumentů vzdělávací politiky ČR.

Předměty studijního oboru jsou koncipovány do tří oblastí:

  1. Předměty společného základu, teoretické předměty (tvoří východiska pro studium dalších předmětů, jsou nositeli univerzitního vzdělávání).
  2. Předměty didaktického charakteru (navazující předměty).
  3. Předměty praktického zaměření (další profilující předměty).

Profil absolventa:

Absolvent studijního oboru dokáže projektovat a implementovat výchovnou a vzdělávací činnost v institucích předškolní výchovy. Má vědomosti o kulturních a sociálních souvislostech výchovy, zná základní psychologické podmínky výchovy a vzdělávání, umí aplikovat pedagogické a didaktické programy příslušných výchovných institucí. Absolvent studijního programu má šanci prostřednictvím struktury povinně volitelných předmětů postupně se specializovat a získat nové poznatky v oblastech:

  • tvorby projektů pro děti předškolního věku,
  • vytváření projektů a grantových portfolií,
  • diagnostikování dětí (předškolního věku) se speciálními potřebami.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít