Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Hodnocení výuky

Zpráva o výsledcích hodnocení kvality výuky na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně za LS 2020/2021

Hodnocení kvality výuky probíhalo od 17. 5. do 20. 6. 2021. Studenti byli o hodnocení kvality výuky informováni e-mailem a rovněž na sociálních sítích. Ankety prostřednictvím IS/STAG se z celkového počtu 1695 studentů zúčastnilo 401 studentů, což je 24 %. Studenti uvedli celkem 334 připomínek k hodnoceným předmětům.

Hlavní výsledky:

Průměr hodnocení položek na škále 1 – 5 za FHS v LS 2020/2021 je 4,5, spokojenost studentů je tedy vyšší než v minulém letním semestru (průměr 4,1), kdy však byla poprvé zrušena přímá výuka z důvodu mimořádných opatření COVID-19. Společně s výsledkem 4,6 za hodnocení předchozího zimního semestru se jedná o nadprůměrný výsledek za celý AR 2020/2021.

V celkových připomínkách k semestru se objevila pozitivní zpětná vazba k úrovni distanční výuky, připomínka se týkala samotného nástroje pro realizaci, tedy MS Teams. Je pochopitelné, že vybraný nástroj nemusí vyhovovat všem studentům nebo i vyučujícím, ale MS Teams je již vyzkoušenou platformou, propojenou aktuálně se systémem IS/STAG.

Několik kritických připomínek se týkalo nové podoby formuláře. Studentům se nabízí podrobnější otázky k předmětu pouze v případě volby podprůměrného hodnocení na škále základních položek předmětu. Výhodou je naopak rozlišení přednášek a seminářů (další dělení na semináře a cvičení však prozatím systém nevyhodnotí).

 

Další postup:

Hodnocení kvality výuky za LS 2020/2021 bylo diskutováno na kolegiu děkana a poradách jednotlivých ústavů a center fakulty. Konkrétní připomínky k předmětům a jejich vyučujícím dále diskutovali ředitelé ústavu nebo centra a garanti studijních programů. Společně s vyučujícím hledali možnosti nápravy, pokud byla vyhodnocena jako potřebná. Ředitelé ústavů či centra nebo garanti SP odpovídali na neanonymní připomínky daným studentům. V případě, že kritické komentáře se u vyučujících opakují, provádějí ředitelé hospitace.

Vzhledem k tomu, že kritické komentáře se v některých případech týkají rovněž vyučujících z jiné fakulty UTB v rámci mezifakultní výuky, ředitel ústavu realizujícího daný studijní program uskuteční i setkání s těmito vyučujícími.

Všechny ústavy budou realizovat setkání se svými studenty, kde budou výsledky probírány. Studenti mají na této platformě jedinečnou příležitost své připomínky prodiskutovat, podmínkou je ovšem vystoupení z anonymity, kterou jinak hodnocení kvality výuky v IS/STAG zaručuje. Setkání se studenty (ať kontaktně, či distančně) jsou plánována na začátek akademického roku, a to především pro nové studenty v 1. ročníku. Vzhledem k situaci spojené s distanční výukou, je potřeba věnovat pozornost rovněž studentům 2. ročníků, kteří měli jen minimální příležitost osobně se ve studijní skupině setkat. Za potřebné považujeme vybízet studenty k využívání konzultačních hodin s vyučujícími. Studenti mají rovněž možnost průběžně kontaktovat své zástupce v Akademickém senátu FHS.

Považujeme dále za žádoucí, aby se mezi hodnotícími položkami v IS/STAG konečně objevila také možnost sebehodnocení studenta za vynaložené úsilí při přípravě na konkrétní předměty. Teprve propojení hodnocení vyučujícího a sebehodnocení studenta může vytvořit komplexní pohled na kvalitu předmětu.

Děkujeme všem studentům, kteří se zapojili. Všechny konkrétní připomínky jsou a budou nadále diskutovány na jednotlivých ústavech.

Fakulty a součásti

Zavřít