Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Hodnocení studia

Zpráva o výsledcích hodnocení kvality výuky na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně za ZS 2020/2021

Hodnocení kvality výuky probíhalo od 21. 12. 2020 do 17. 1. 2021. Studenti byli o hodnocení kvality výuky informováni e-mailem a rovněž na sociálních sítích. Ankety prostřednictvím IS/STAG se z celkového počtu 1799 studentů zúčastnilo 550 studentů, což je 31 %. Studenti uvedli celkem 505 připomínek k hodnoceným předmětům.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti onemocnění Covid-19 a přechodu na distanční výuku v tomto semestru nebyly hodnoceny předem vybrané předměty, jejichž podstatnou součástí je realizace praxe, která se neuskutečnila podle původně zadaných požadavků v sylabech předmětů, a nové formy plnění vznikaly průběžně podle možností. Tato skutečnost se týkala Ústavu školní pedagogiky. Studenti byli o této skutečnosti informováni na online setkání se studenty daného ústavu dne 17. 12. 2020, přesto se objevily komentáře týkající se toho, že by studenti hodnocení daných předmětů uvítali. Tyto připomínky budou diskutovány na dalším setkání se studenty ÚŠP.

 

Hlavní výsledky:

Průměr hodnocení položek na škále 1 – 5 za FHS v ZS 2020/2021 je 4,6 (po korekci původně chybně zadaných škál 1 – 4 v IS/STAG), jedná se tedy o výborný výsledek, který je poměrně stabilní, průměr za zimní semestr byl za poslední tři roky vždy okolo hodnoty 4,5.

Komentáře studentů se podle očekávání nejvíce týkaly přechodu na distanční výuku. V celkových připomínkách k semestru se objevila potěšující zpětná vazba k úrovni distanční výuky realizované v MS Teams, ale i méně pozitivní reakce studentů. Některé komentáře uvádějí nízkou informovanost v distanční výuce, ovšem bez dalšího upřesnění. Kritické připomínky se týkaly především průběžných informací k praxím v některých studijních programech. Studenti nebyli spokojeni s koordinací praxí a se změnami v průběhu semestru, které však vyplynuly z aktuálních opatření. Tyto připomínky budou řešeny na setkání se studenty. Mnohé komentáře studentů uvedené v sekci celkových připomínek k semestru jsou bohužel obecné, není jasné, ke kterému ústavu a vyučujícím jsou adresované, proto je obtížné na ně reagovat. Jedna z výtek směřovala také k nové volbě kroužkového předzápisu. Ten byl spuštěn od ledna 2021 z toho důvodu, aby studentů nevznikaly jejich chybným zápisem překryvy mezi předměty a aby byly obě volby zápisu vyrovnané z hlediska účasti studenta na výuce. Kritické připomínky se rovněž týkaly náročnosti studia v některých programech, zde se projevil dopad distanční výuky na adaptaci prvních ročníků na vysokoškolské prostředí a nutné nároky v základních teoretických předmětech.

 

Další postup:

Hodnocení kvality výuky za ZS 2020/2021 bylo diskutováno na kolegiu děkana a poradách jednotlivých ústavů a center fakulty. Konkrétní připomínky k předmětům a jejich vyučujícím dále diskutovali ředitelé ústavu nebo centra a garanti studijních programů. Společně s vyučujícím hledali možnosti nápravy, pokud byla vyhodnocena jako potřebná. Ředitelé ústavů či centra nebo garanti SP odpovídali na neanonymní připomínky daným studentům. V případě, že kritické komentáře se u vyučujících opakují, provádějí ředitelé hospitace.

Vzhledem k tomu, že kritické komentáře se v některých případech týkají rovněž vyučujících z jiné fakulty UTB v rámci mezifakultní výuky, ředitel ústavu realizujícího daný studijní program uskuteční i setkání s těmito vyučujícími.

Všechny ústavy budou realizovat online setkání se svými studenty, kde budou výsledky diskutovány. Je potřeba především vyjasnit, čeho se týkají obecně uvedené připomínky, a zjistit, zda jde o jednotlivé studenty nebo zda se s komentářem ztotožňují i další studenti daného studijního programu a ročníku. Studenti mají na této platformě jedinečnou příležitost své připomínky prodiskutovat, podmínkou je ovšem vystoupení z anonymity, kterou jinak hodnocení kvality výuky v IS/STAG zaručuje. Setkání se studenty (ať kontaktně, či distančně) budou uskutečněna pravidelně na začátku akademického roku a na začátku letního semestru. Vzhledem k situaci spojené s distanční výukou, je potřeba věnovat nadále pozornost studentům 1. ročníků, vybízet je k využívání konzultačních hodin s vyučujícími. Studenti mají rovněž možnost průběžně kontaktovat své zástupce v Akademickém senátu FHS.

Doporučujeme dále studentům využít možnosti podpory spolužáků z vyšších ročníků, komunikace probíhá pravidelně na začátku akademického roku pro studenty 1. ročníků ve snaze podpořit adaptaci na vysokoškolské prostředí.

Považujeme dále za žádoucí, aby se mezi hodnotícími položkami v IS/STAG konečně objevila také možnost sebehodnocení studenta za vynaložené úsilí při přípravě na konkrétní předměty. Teprve propojení hodnocení vyučujícího a sebehodnocení studenta může vytvořit komplexní pohled na kvalitu předmětu.

Děkujeme všem studentům, kteří se zapojili. Všechny konkrétní připomínky jsou a budou nadále diskutovány na jednotlivých ústavech.

Fakulty a součásti

Zavřít