Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná garantka studijního programu

doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Ústav zdravotnických věd
E-mail: jpavelkova@utb.cz TEL: +420 576 038 155 Kancelář:
U18/541

Jaroslava Pavelková se profiluje v problematice sociálně-ekonomických problémů v současné společnosti, sociálně znevýhodněným skupinám lidí (problematika stáří – senioři, nezaměstnanost, sociální rizika současné doby, chudoba, bezdomovectví, finanční gramotnost), včetně témat souvisejících se sociální antropologií (multikulturalizmus, migrace).


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 12:00 - 15:00

Životopis

Vzdělání

 • 1979 -1984: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Systematická biologie, specializace Antropologie (promovaný biolog)
 • 1984: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Antropologie (RNDr.)
 • 1984 - 1988: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Antropologie (CSc.)
 • 2010: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, obor 3.1.14 Sociálna práca (docent)

Stáže a studijní pobyty

 • 2000, 2001: Zahraniční studijní cesta s přednáškovou činností v rámci mezinárodního projektu Sokrates na téma:„Environmental awareness – Man and creation of the environment“, „Beggars and Homeless people in the Czech Republic“, Univerzita Bilbao, Španělsko
 • 2003: Přednáškový pobyt na Fakultě přírodních věd, Katedra biologie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici s přednáškami: „Problematika bezdomovců a žebráků v České republice“ (antropologicko-sociální studie) a „Environmentální vzdělávání a výchova v mezipředmětových vztazích na příkladu výuky anglického jazyka“, Slovensko
 • 2004: Přednáškový pobyt na Univerzita di Pisa, Dipartimento di Etologia, Ecologia ed Evoluzione s přednáškou : „Problems of homeless and beggars in the Czech Republic“ (anthropological-social study), Italy
 • 2005,2006: Přednáška pro studenty Sokrates/Erasmus na PedF UK Praha na téma „Problem of homeless and beggars people in the Czech Republic“
 • 2005, 2006: Přednáška pro studenty dálkového studia Ped F UK v Praze, Katedra speciální pedagogiky na téma „Problematika bezdomovců a žebráků v České republice“
 • 2006, 2007: Přednáška pro studenty Sokrates/Erasmus na Ped F UK Praha na téma: „Problem of homeless and beggars people in the Czech Republic“
 • 2006, 2007: Přednáška pro studenty presenčního studia II. Lékařské fakulty UK Praha Motole, obor Fyzioterapie
 • 2007: Program Erasmus přednáškový pobyt na univerzitě v Nitře, přednášky: Sociální problémy současné doby a výchova k jejich řešení; Aktivizující metody ve výuce biologie (Komplexní exkurze na ostrov Rab – Chorvatsko); Pedagogická praxe a multikulturní výchova; Rasismus a jeho nebezpečí v současné společnosti
 • 2007: Program Erasmus přednáškový pobyt na univerzitě v OULU, lessons: Social problem of Contemporary Society and Education – How to Solve It; Environmental Education in Gross-curricular Approaches Using an Example of Teaching the English Language; The Active Methods in Education of Biology; The Complex Excursion on Island Rab
 • 2007: Program Erasmus přednáškový pobyt na univerzitě v Nitře, přednášky: Problematika lidí v nouzi v České republice; Aktivizující metody ve výuce přírodních věd
 • 2007: Přednáška pro projekt Evropského sociálního fondu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích „Vzdělávání vědeckovýzkumných a akademických pracovníků v přenosu technologií v Jihočeském kraji – Práce v přírodovědných oborech“, na téma: Implementace multikulturní výchovy do kurzů DPS s problematikou lidí v nouzi v České republice (bezdomovci a žebráci, výzkum názorů na tuto problematiku u mládeže v České republice)
 • 2007, 2008: Přednáška na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví) „Problematika lidí v nouzi v České republice“
 • 2009: Přednáška pro pracovníky na Úřadu práce v Karlových Varech v rámci Multilaterální projekty – transfer inovace (Education and Culture, Lifelong learning programme, Leonardo da Vinci) – JobTool LLP-LDV-TOI-07- BG166010 „Manuál pro nezaměstnané“
 • 2009: Přednáška a školení klientů evidovaných na Úřadu práce v Karlových Varech v rámci Multilaterální projekty – transfer inovace (Education and Culture, Lifelong learning programme, Leonardo da Vinci) – JobTool LLP-LDV-TOI-07- BG166010 „Manuál pro nezaměstnané“
 • 2013: Přednáška pro středoškolské učitele Nitranského kraje na Katedře zoologie a antropologie FPV UKF v Nitře, téma: „Sociálna práca s ekonomicko-sociálne znevýhodnenými skupinami ľudí“
 • 2013: Přednáška "Etika podnikání v oblasti služeb využívaných seniory", Bratislava, VŠZaSP sv. Alžbety
 • 2013: Přednáška in Cluj – Napoca The Institute of Archaelogy and History of Art pro studenty Archeologie, přednáška na téma „The Demographic Analyses of the Urnfield Cultures in Slovakia“ a „Social Care of People in Bronze Age“
 • 2015: Přednáška na Soukromé vysoké škole ekonomických studií na adrese Lindnerova 575/1, 180 00 Praza 8, na téma Fenomén multikulturality z pohledu současné doby
 • 2015: Přednáška na téma "Nová sociálna edukácia človeka IV.", na plenárním zasedání – experti na téma Fenomén multikulturality z pohledu současné doby, konané v Prešove na PBF PU
 • 2015: Přednáška v rámci Komisję Archeologiczną Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu, “Problemom badań materiałów kostnych z grobów ciałopalnych”, přednáška na plenárním zasedání – experti na téma Demografická analýza kultúr popolnicových polí na Slovensku; Demographic Analysis of the Urnfield Cultures in Slovakia, konané ve Wroclavi, Polsko
 • 2015: Přednáška na téma "Otázka multikulturality v současné společnosti v boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, xenofobii a intoleranci". Příbram, VŠZaSP sv. Alžběty, Ústav sv. Jana N. Neumanna
 • 2016: Přednáška konaná v Praze na SVŠES, s názvem AKTUÁLNÍ TRENDY SOCIÁLNÍ PRÁCE (Česko – slovenské perspektivy rozvoje)
 • 2016: Přednáška konané v rámci Dnů vědy 2016, na Pedagogické fakultě v Olomouci, člen vědecké rady konference, s názvem ANTROPOLOGIE INTEGRUJÍCÍ?, s příspěvkem Sociální rozměr migrace v současné době
 • 2016: Přednáška na Stretnutia priateľov regionálnej histórie v Hradišti (okres Poltár), s příspěvkem Antropologicko-demografické vyhodnotenie žiarových hrobov juhovýchodných popolnicových polí zo Slovenska
 • 2016: Přednáška v rámci Výzvy 21. storočia: migrácia a ľudská dôstojnosť, konané v Bánské Bystrici, člen vědeckého výboru, s příspěvkem V4  in Relation to European Migration Policy Agenda
 • 2017: This information serves as confirmation of participation doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. as foreign academic adviser - the supervisor on the dissertation defense (6D020800 - Archaeology and ethnology) Mr. Yernur Rakhimov on topic Ethnography of Kazakhs of Russia in Works of Domestic and Foreign Researchers (XVIII the beginning of XXІ of centuries) at Department of Archaeology, Ethnology and Museology at the AI-Farabi Kazakh National University in Kazakhstan. Defense was held on March 30 in 2017 at 15:00 pm in the auditorium hall at: Kazakhstan, Almaty, al-Farabi 71, Kazakh National University, Faculty of history
 • 2017: This information serves as confirmation for doc. RNDr. Jaroslava Pavelková. CSc. of invited lecture for students of Department of Archaeology, Ethnology and Museology at the AI-Farabi Kazakh National University in Almaty, Kazakhstan on 29 March in 2017 on topic Social Care in Human History
 • 2017: Přednáška v rámci "Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce", která se konala na SVŠES v Praze
 • 2017: DNI ZDRAVIA v Trnave, přednáška pro veřejnost „Finančná gramotnosť u seniorov. Posilnenie sociálno-ekonomických kompetencií v hospodárení s financiami, vrátanie prevencie zadlženia“

Průběh zaměstnání

 • 2017 - dosud: UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, vysokoškolský učitel – docent, proděkan pro tvůrčí činnost a doktorandské studium
 • 2017 - dosud: UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, vysokoškolský učitel, docent
 • 2012 - 2017: UCM v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Trnava, vysokoškolský učitel, docent, garant oboru, člen vědecké rady FSV
 • 2013 - 2015: IACP, Institut zdravotních a sociálních služeb, Praha, vysokoškolský učitel, docent, vedoucí instituce, člen kolegia rektora, člen akreditační komise IACP
 • 2008 - 2013: BIVŠ, Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb, Praha, vysokoškolský učitel, docent, tajemník katedry
 • 2002 - 2008: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra učitelství a didaktiky biologie, vysokoškolský učitel, odborný asistent
 • 1998 - 2002: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Katedra biologie a ekologické výchovy, Praha, vysokoškolský učitel, odborný asistent, tajemník katedry
 • 1992 - 1998: SZŠ, Dubečská, Praha 10, učitel
 • 1991 - 1992: Oblastní muzeum Kutná Hora, samostatný vědecký pracovník, antropolog
 • 1988 - 1991: Archeologický ústav ČSAV, Praha, vedoucí oddělení antropologie, samostatný vědecký pracovník
 • 1984 - 1988: Archeologický ústav ČSAV, Praha, interní vědecká aspirantura

Členství v organizacích

 • Člen občianskeho združenia Asociácie vzdelávateĺov v sociálnej práci Slovenská republika
 • OZ Spoločnost pre rozvoj sociálne práce na Slovensku
 • Člen redakční rady časopisu Socioekonomické studie BIVŠ, Praha
 • Člen skupiny expertů odpovídající na odborné dotazy v rámci Školského vzdělávacího a informačního portálu EDU.cz, zřízeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Člen skupiny a spolupracovník Střediska pro výchovu k lidským právům
 • Člen mezinárodní didaktické asociace učitelů ECHA (European Council for High Ability, Bonn, Germany)
 • Člen České antropologické společnosti
 • Externí spolupracovník – sociální antropolog, Archeologický ústav SAV v Nitře, přednášková činnost v problematice sociální péče v pravěku - Řešení otázek v oblasti studia kulturních kompetencí pro pochopení a interpretaci skutečného jednání a realizace kulturní kompetence lidí v konkrétním ekologickém prostředí (sociokulturní systémy na základě reálných empiricky postižitelných sociálních vzorů, produktů kulturní kompetence v kontextu sociální aktivit); demografické analýzy

Členství v orgánech

 • Vědecká rada UCM v Trnavě, FSV, 2012 - 2017
 • Vědecká rada UTB ve Zlíně, FHS, 2017 - 2019

Fakulty a součásti

Zavřít