Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

Ústav pedagogických věd • Centrum výzkumu FHS
E-mail: hankova@utb.cz TEL: +420 576 037 307 Kancelář:
U18/437

Magdalena Hanková je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde vystudovala bakalářský a navazující magisterský studijní obor sociální pedagogika. Následně zde dokončila také čtyřletý doktorský studijní program Pedagogika, obor pedagogika. Za svou diplomovou a disertační práci získala Cenu rektora UTB.

Nyní je vědeckým pracovníkem a tajemníkem na Centru výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V centru jejího odborného zájmu stojí aktuální otázky související s kvalitou života osob se zdravotním postižením – sociální aspekty inkluzivního vzdělávání, partnerské, sexuální a reprodukční potřeby osob s tělesným postižením a dopady vybraných sociálních služeb na kvalitu života osob se zdravotním postižením.

V souladu s její odbornou profilací má následující projektové zkušenosti:

  • 10/2020 – 12/2021 – Výzkumný pracovník v rámci projektu Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání (FSR-ST-2020/006).
  • 11/2020 – 04/2021 – Popularizace – Tvůrce/realizátor populárně naučných přednášek v rámci projektu „Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623“ (úvazek 0,1).
  • 2017 – 2020 – Tvůrce produktů poradenské a asistenční podpory v rámci klíčové aktivity č.6: „Adaptace studijního prostředí a tvorba motivačních programů a opatření ke snižování studijní neúspěšnosti na UTB ve Zlíně“ Strategického projektu UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69./0.0/16_015/0002204 (úvazek 0,2).
  •  2016 – 2020 – Evaluátor sociální služby osobní asistence v projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji“, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776 z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
  • 2015-2017 – Hlavní řešitelka projektu Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (IGA/FHS/2015/002: Emocionální a sociální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí středních škol).

Věnuje se také recenzní činnosti pro odborné časopisy v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce, aktivitám zaměřujícím se na popularizaci vědy a je členem meziuniverzitní databáze hodnotitelů grantových projektů. V letech 2015-2019 se rovněž věnovala pedagogické činnosti související primárně se speciálně-pedagogickými předměty a psychologií osob se zdravotním postižením.


Výuka

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové domluvě

Životopis

Vzdělání

2014 – 2018: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, doktorský studijní program – pedagogika (Ph.D.)

2012 – 2014: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, magisterský studijní obor - sociální pedagogika (Mgr.)

2009-2012: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, bakalářský studijní obor - sociální pedagogika (Bc.)

Průběh zaměstnání

2020 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS, tajemník centra

2018 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS, vědecký pracovník.

2017 – 2020: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, rektorát, tvůrce produktů poradenské a asistenční podpory (Projekt OP VVV Strategický projekt UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69./0.0/16_015/0002204; úvazek 0,2)

Členství v organizacích

Česká asociace pedagogického výzkumu, člen od 2020

Další publikace

Monografie (kategorie B):

Hanková, M. & Vávrová, S. (2017). Sociální potřeby středoškoláků s vrozeným tělesným postižením: opomíjený aspekt edukační praxe. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z: https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/41580.

Hanková, M. & Vávrová, S. (2016). Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením. Praha: Grada Publishing.

Články v impaktovaných časopisech, nebo recenzovaných v databázi Scopus, ERIH, Thomson Reuters (kategorie Jimp, JSC, Jneimp) a ve sbornících z mezinárodních konferencí (kategorie D):

Vaculíková, J. & Hanková, M. (2021). Risk Factors Affecting Mental Health During The Early Stages Of The Covid-19 Pandemic In High-Risk 50+ Population In The Czech Republic. Journal of gerontological social work, 1–26. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/01634372.2021.1939219.

Hanková, M. & Vávrová, S. (2017). Secondary Teachers‘ Interventions in the Class from the Perspective of Physically Disabled Students. Proceedings of EDULEARN17 Conference, 10249-10258.

Hanková, M. & Vávrová, S. (2016). Emotional and Social Needs of Integrated Disabled Students in Secondary School Environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 229-238.

Hanková, M. & Vávrová, S. (2016). Partner Relationships and Family Life through the Prism of Young Adults with Physical Disabilities. Czech and Slovak Social Work, 1(16), 4-15.

Články ve sbornících:

Hanková, M. (2016). Partnerské a rodinné vztahy (očima) mladých dospělých s tělesným postižením. In: Hosáková, K. & Viktorová, L. Láska ve 21. století – sborník příspěvků XIII. Konference ČASP, z.s.

Hanková, M. (2014). Emocionální a sociální potřeby adolescentů s tělesným postižením v edukačním procesu. In: Pacholík, V. & Wiegerová, A. Fórum mladých výzkumníků – Sborník z konference IGA konané 5. 11. 2014 ve Zlíně.

Recenze:

Hanková, M. (2017). Tassoni, P. Supporting Children with Special Needs: A Penny Tassoni Handbook. London: Hodder Education. In: Sociální pedagogika.

Hanková, M. (2020). Venglářová, M., Eisner, P. a kol. Sexualita osob s postižením a znevýhodněním . In: Sociální práce/ Sociálna práca. Dostupné na: https://socialniprace.cz/recenze-knihy-sexualita-osob-s-postizenim-a-znevyhodnenim/

Hanková, M. (2021). Vágnerová, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. In: Sociální práce/ Sociálna práca. Dostupné na: https://socialniprace.cz/recenze-knihy-soucasna-psychopatologie-pro-pomahajici-profese/

Metodická příručka:

Vojtěšková, G., Junaštíková, J., Hanková, M. & Kasáčková, J. (2020). Průvodce pro studenty se specifickými potřebami na UTB aneb Na co mám nárok při studiu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z: https://akademickaporadna.utb.cz/centrum/dokumenty/

Hanková, M. & Kasáčková, J. (2018). Metodická příručka pro studenty UTB aneb Máme spolužáka se specifickými potřebami. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z: https://akademickaporadna.utb.cz/centrum/dokumenty/

Fakulty a součásti

Zavřít