Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Deadline: 31. 12. 2021

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem o funkci ředitele školy/školského zařízení a potřebují získat odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele školy/školského zařízení podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Přihlášky podávejte do 31. prosince 2021. Nový kurz bude zahájen v lednu 2022. Kontaktní osoba pro přihlášky: Ing. Helena Hýžová: hyzova@utb.cz, tel. +420 576 032 023.

Kontakt na garanta: PhDr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D., petru_puhrova@utb.cz

INFORMACE K PROGRAMU

Cílem vzdělávacího programu je:

 • posílit kompetence vedoucích pracovníků v oblasti strategického řízení školy/školského zařízení;
 • rozvíjet znalosti v oblasti platné školské legislativy a dokumentace, orientaci ve školní dokumentaci;
 • získat teoretické i praktické znalosti v oblasti řešení problémů spojených s výkonem funkce ředitele školy, včetně řízení pedagogického procesu, strategického plánování a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • poskytnout účastníkům praktickou stáž spojenou s tvorbou portfolia řízení školy/školského zařízení.

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti řízení vzdělávací instituce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka vykonávajícího funkci ředitele školy/školského zařízení. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům studijního programu kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy/školského zařízení podle § 5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Časová dotace:

 • Celková hodinová dotace na kurz činí 115 hodin, z toho 100 hodin přímé výuky a 15 hodin odborné pracovní stáže.

Počet účastníků:

 • Maximální počet účastníků v jednom kurzu bude činit 25 osob. Minimální počet účastníků v jednom kurzu je stanoven na 15 osob.

Obsah programu:

Vzdělávací moduly:

 • MODUL I Základní právní předpisy a jejich aplikace v praxi školy/školského zařízení (30 hodin)
 • MODUL II Pracovní právo v praxi školy/školského zařízení (25 hodin)
 • MODUL III Finanční management školy/školského zařízení (25 hodin)
 • MODUL IV Procesy řízení ve škole/školském zařízení (20 hodin)
 • MODUL V Stáž, portfolio řízení školy/školského zařízení (15 hodin)

Součástí vzdělávacího programu je i doporučené samostudium.

Ukončení studia:

 • Podmínkou pro ukončení studia je povinná 80% účast na přímé výuce, absolvování odborné stáže, zpracování portfolia řízení školy/školského zařízení a jeho obhajoba před komisí. Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí obhajobou portfolia řízení školy/školského zařízení s řešením problémového úkolu souvisejícího s praxí ve výkonu funkce ředitele školy/školského zařízení .

Získaný doklad:

 • Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu vydané na základě akreditace MŠMT.

Materiální a technické zabezpečení:

 • Prostory pro výuku kurzu disponují vybavením moderními technickými a technologickými prostředky a dalšími pomůckami (dataprojektor, flipchart, whiteboard tabule, ozvučení, počítačová učebna). Studijní materiály (prezentace, příklady, studijní texty) budou předávány ve výuce nebo elektronickou formou.

Způsob vyhodnocení akce:

 • V rámci každého předmětu bude evidována docházka účastníků. Účastníci mohou hodnotit kvalitu výuky po ukončení každého vzdělávacího modulu prostřednictvím anonymního hodnocení.

INFORMACE A POKYNY

 • Přihlásit na vzdělávací program je možné elektronickou přihláškou, která je závazná pro zařazení uchazeče do kurzu. Osobní údaje jsou požadovány za účelem následné fakturace vzdělávacího programu.
 • Uzávěrka přihlášek je 31. 12. 2021.
 • Zahájení studia leden 2022. Výuka bude probíhat zpravidla v blocích (čtvrtek nebo pátek). Časový harmonogram studia bude upřesněn.
 • Závazná přihláška bude účastníkům potvrzena emailem.
 • Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek. Účastnický poplatek žádán k uhrazení až po potvrzení otevření studia.
 • Účastnický poplatek je možné uhradit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky.
 • Informace o zahájení, programu a změnách budou zasílány účastníkům emailem. Sledujte webové stránky https://fhs.utb.cz/spoluprace/celozivotni-vzdelavani/zakladni-informace/, kde budou vkládány aktuální informace.

Fakulty a součásti

Zavřít