Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Hodnocení studia

Zpráva o výsledcích hodnocení kvality výuky na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně za LS 2021/2022

Hodnocení kvality výuky v letním semestru akademického roku 2021/2022 probíhalo od 16. 5. 2022 do 19. 6. 2022.

Studenti byli infomováni o hodnocení kvality výuky e-mailem a na sociálních sítích Facebook a Instagram FHS. Ankety se prostřednictvím IS/STAG zúčastnilo 571 studentů prezenční i kombinované formy z celkového počtu 1 666 studentů FHS, což přestavuje 34 %. Počet studentů udává studenty v daném akademickém roce, kteří nemají přerušené studium a kteří mohli hodnotit alespoň jeden z předmětů ankety, tj. předmět zapsaný v daném semestru a neuznaný. Vedle bodového hodnocení studenti FHS uvedli 567 anonymních a 65 podepsaných připomínek k předmětům a 89 připomínek k semestru a připomínek technických. Oproti letnímu semestru 2020/2021 se počet anonymních i podepsaných připomínek a názorů navýšil (402 anonymních a 103 podepsaných připomínek v LS 2020/2021). K hodnocení kvality výuky se ve velké míře zapojovali i studenti z jiných fakult UTB, pro které ústavy a centra FHS zabezpečují výuku na všech stupních studia.

Hlavní výsledky:

Studenti se vyjadřovali k pěti otázkám a několika podotázkám na škále 1 – 5 bodů. Oproti hodnocení kvality výuky za zimní semestr byl počet otázek mírně zredukován. Průměrné ohodnocení všech položek respondenty FHS odpovídalo 4 bodům, což je nejvyšší průměrné bodové ohodnocení v rámci fakult UTB. Přestože část letního semestru proběhla opět online formou, z důvodu vyhlášených mimořádných opatření COVID-19, k online výuce samotné se komentáře prakticky nevyskytovaly.

Studenti hodnotili vyučující, jejich připravenost na výuku, možnost vyjadřovat názory a diskutovat ve výuce,  zda vyučující vyvolával u studentů zájem o učivo a o předmět samotný. Další položky hodnocení se týkaly přednášek, seminářů a cvičení, jejich úrovně, koncepce, přínosu z hlediska získaných znalostí a dovedností, poskytnutí studijních podkladů, definice požadavků pro splnění předmětů atd. Téměř polovina respondentů se vyjadřovala pouze k hlavním otázkám, ne již k podotázkám.

Průměrné hodnocení hlavních otázek dotazníku se pohybovalo kolem 4,5 bodů, hodnocení podotázek k přednáškám, seminářům a cvičením bylo o něco nižší. V komentářích pod jednotlivými předměty studenti hodnotili zejména obsahovou stránku předmětů a jejich přínos pro další studium a následné uplatnění v praxi. Velmi pozitivně hodnotili respondenti vyučující (4,46 bodů). Kladné hodnocení vyučujících se odrazilo i ve velkém počtu pozitivních slovních komentářů studentů napříč ústavy a centry FHS. Studenti oceňovali zejména odbornost pedagogů, jejich profesionální přístup ve výuce, připravenost na výuku, ale také ochotu pomáhat, či jejich lidskost.

Vedle pochvalných hodnocení a komentářů se objevovaly i připomínky studentů a doporučení týkající se výuky a její organizace v prezenční i v kombinované formě, ukončení předmětu, komunikace studentů s vyučujícími, ale také prostředí fakulty, učeben a jejich funkčnosti. Všem připomínkám, ať již pozitivním, či negativním, je věnována důkladná pozornost ze strany ústavů i vedení fakulty, s cílem průběžně eliminovat oprávněné nedostatky a zachovat či zlepšit úroveň pedagogického a studijního prostředí.

Další postup:

S připomínkami k předmětům a vyučujícím se seznámili garanti studijních programů, ředitelé ústavů/Centra jazykového vzdělávání (CJV), i vyučující. Ředitelé a garanti diskutovali negativní komentáře s příslušnými vyučujícími, u relevantních připomínek společně hledali cesty nápravě. Na ústavech/CJV budou nadále probíhat hospitace. Ředitelé ústavů/CJV, garanti studijních programů, garanti předmětů i vyučující odpovídali na anonymní i neanonymní komentáře. Hodnocení kvality výuky bylo diskutováno na poradách ústavů/CJV. S výsledky hodnocení byli seznámeni členové kolegia děkana, výsledky a závěry z hodnocení kvality výuky budou na zářijovém zasedání představeny členům Akademického senátu a následně s nimi budou seznámeni také členové Rady studijních programů FHS.

K hodnocení kvality výuky za LS 2021/2022 uskuteční ústavy FHS do konce října 2022 setkání se studenty, kde budou mít studenti možnost se zástupci ústavů i samotnými vyučujícími diskutovat o studijních záležitostech, výsledcích hodnocení a o přijatých opatřeních.  Konkrétní studijní záležitosti a problémy mohou studenti v průběhu semestru projednávat s vyučujícími i v rámci jejich konzultačních hodin a obracet se rovněž na zástupce studentů v Akademickém senátu FHS.

Všem připomínkám a podnětům k výuce, k semestru či k technickému zázemí výuky a prostředí FHS byla a je věnována pozornost. U relevantních a odůvodněných připomínek fakulta i jednotlivé ústavy již podnikly či průběžně podnikají konkrétní kroky ke změně, úpravě, nápravě.

Děkujeme všem studentům, kteří se hodnocení kvality výuky v letním semestru 2021/2022 zúčastnili. Hodnocení, názory, ale i připomínky každého studenta jsou důležitou zpětnou vazbou pro všechny vyučující i pro vedení fakulty a napomáhají k dalšímu zdokonalování výukového procesu. Četná slovní ocenění a poděkování studentů jsou pedagogy tou nejlepší vizitkou a odměnou za jejich pedagogickou práci.

Do nového akademického roku vám přeji za všechny své kolegy hodně studijních i osobních úspěchů a pevné zdraví!

Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Proděkanka pro studium FHS

Fakulty a součásti

Zavřít