Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Kontrola studia posledních ročníků

Všeobecné podmínky

V letním semestru mají poslední ročníky zkrácenou výuku i zkouškové období (Časový plán výuky).

Termín v ČASOVÉM PLÁNU VÝUKY, který stanovuje uzavření posledních ročníků a odevzdání bakalářských (BP) nebo diplomových (DP) prací, je zcela závazný, později už NELZE KONAT ŽÁDNÉ ZÁPOČTY NEBO ZKOUŠKY ANI U PODRUHÉ ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ!

Studenti, kteří se BUDOU hlásit ke SZZ, postupují následovně:

  1. kontrola studia: studenti se osobně dostaví ke kontrole studia na studijní oddělení nejpozději do stanoveného termínu (Časový plán výuky). Před příchodem na studijní oddělení si zkontrolují v Portálu IS/STAG správnost a úplnost všech zapsaných výsledků (musí splnit stanovený počet i strukturu kreditů za celé studium). Po kontrole studia obdrží studijním oddělením ověřený „Přehled údajů o studentovi“.
  2. odevzdání BP/DP: na sekretariátu příslušného ústavu se prokáží „Přehledem údajů o studentovi“ a  odevzdají BP nebo DP.
  3. přihlášení ke SZZ: elektronicky se přihlásí ke SZZ (Portál – Předzápis – SZZ).

Mimořádných a opravných SZZ se zúčastní pouze studenti, kteří neuspěli v řádném termínu SZZ nebo studenti, kteří se přihlásili k řádnému termínu SZZ, ale děkan  jim (v mimořádných případech na základě písemné žádosti) omluvil řádný termín a stanovil mimořádný termín SZZ v září.

Harmonogram SZZ bude zveřejněn nejdříve v květnu, tzn., až bude znám počet přihlášených studentů ke SZZ. Harmonogram SZZ zveřejňují ústavy ve svých AKTUALITÁCH.

Studenti, kteří se NEBUDOU hlásit k SZZ, postupují takto:

  1. Kontrola studia: do termínu stanoveného v Časovém plánu výuky (uzavření posledních ročníků) odevzdají nebo doručí (poštou, e-mailem) na studijní oddělení PODEPSANÝ Formulář průběhu studia (tisk z Portálu – Moje studium – Průběh studia – Formulář pro tisk průběhu studia). Podpisem ztvrzují správnost a úplnost zapsaných studijních výsledků.
  2. Předzápis (na zimní/letní semestr): v době předzápisu (srpen/leden viz Časový plán výuky) si zapíší všechny dosud nesplněné předměty.
  3. Elektronický zápis do následujícího akademického roku (září): týká se všech studentů.

Fakulty a součásti

Zavřít