Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Filologie, studijní obor Německý jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma)

Studijní program

Německý jazyk pro manažerskou praxi

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

55

Počet přijímaných v minulém akademickém roce

50

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test z němčiny, lze nahradit certifikátem na úrovni minimálně B1 ne starším 5 let či maturitní zkouškou z německého jazyka ne starší 5 let.

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Filologie

Obsah studijního oboru:

Studenti si v uvedeném oboru osvojí znalosti z oboru germanistiky a z odborných předmětů zaměřených na manažerskou praxi. Filologická část oboru zahrnuje studium jazyka pro komunikaci, lingvistická a kulturní studia, část odborná pak profesní předměty, jako jsou  překladatelství, komunikační praxe v českém jazyce, základy práva, základy financí, podniková ekonomika, management, marketing, sociologie a politologie. Obě součásti jsou rovnoměrně zastoupeny, a vytvářejí tak ideální výstupní profil studenta, který bude velmi dobře vybaven jazykově a zároveň ovládat manažerské obory. Odborně zaměřené předměty si mimo jiné kladou za cíl vybavit posluchače praktickými znalostmi pro práci v Evropské unii. Nedílnou součástí studijního programu je rovněž získávání dovedností v práci s výpočetní a informační technikou. Nabídka volitelných předmětů ve 3. ročníku je koncipována tak, aby umožnila zajímavě a prakticky doplnit znalosti získané v povinných předmětech v nižších ročnících.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi studijního oboru Německý jazyk pro manažerskou praxi získají znalosti, které jim umožní zastávat místo asistenta, manažera či referenta v soukromých i státních podnicích se zahraniční účastí, v peněžních ústavech, v zahraničním obchodě i ve firmách napojených na instituce komunikující v němčině. Mohou se rovněž uplatnit v nižších řídícich funkcích, stejně jako překladatelé odborných, především ekonomických textů.

Spojení znalostí jazyka a ekonomiky umožní absolventům vést jednání se zahraničními partnery, prezentovat firmu, výrobek nebo služby, vypracovávat obchodní dokumenty v němčině (věcně, stylisticky, gramaticky a formálně správné).

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Studijní referentka TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Fakulty a součásti

Zavřít