Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní program Pedagogika, studijní obor Pedagogika (prezenční i kombinovaná forma)

Studijní program

Pedagogika

Studijní obor

Pedagogika

Forma studia

Prezenční, kombinovaná

Délka studia, dosažený titul

4 roky; Ph.D.

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě ústní přijímací zkoušky, jejímž účelem je ověřit předpoklady k vědecké práci. Uchazeč prokazuje orientaci v oblasti metodologie

pedagogického výzkumu a pedagogiky jako vědy. Součástí je rovněž jazyková zkouška a rozprava nad předloženým projektem disertační práce.

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Pedagogika připravuje studenty na vědeckou práci v oboru pedagogika, a to s respektováním současných trendů v zahraničním i domácím pedagogickém výzkumu. Tematicky se tento studijní program zaměřuje na dvě oblasti, ve kterých jsou vypisována témata disertačních prací:

  1. procesy vyučování a učení a jejich aktéři,
  2. sociální a edukační specifika ve školním a mimoškolním prostředí.

Těžištěm studia je individuální vědecko-výzkumná práce studentů spojená se zpracováváním disertační práce. Badatelská činnost studentů je podpořena povinnými teoretickými
a metodologicky orientovanými předměty (teoretický blok a metodologický blok). V souladu se zaměřením disertační práce student dále volí předměty ze specializačního bloku. Ve studijním programu se klade důraz na rozvoj vědecké komunikační kompetence v anglickém jazyce. Témata disertačních prací jsou vybírána tak, aby korespondovala s výzkumnými projekty řešenými na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Doktorské studium je organizováno a podporováno Centrem výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent má osvojeny schopnosti porozumět teoretickým trendům a kriticky analyzovat koncepce v pedagogice, schopnost samostatně řešit teoretické a metodologické problémy
z oblasti specializace studenta, schopnost samostatně projektovat a realizovat empirické výzkumy, interpretovat jejich výsledky a hledat aplikační uplatnění a schopnost publikovat v odborných časopisech a aktivně vystupovat na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Dále má absolvent hluboké znalosti z pedagogického základu studijního oboru, jehož obsah je nadstavbou nad magisterským studiem, disponuje znalostmi ze zvolených specializačních oblastí, má hlubší znalosti a zejména dovednosti z metodologie pedagogického výzkumu a komunikační dovednosti v anglickém jazyce zaměřené na recepci a produkci odborného textu v ústní a písemné formě i dovednosti pro prezentaci výsledků vědeckého bádání v odborné komunitě a získal postoje, hodnoty a motivy výzkumníka a identifikovat se s profesní rolí vědeckého pracovníka.

Absolvent nalezne uplatnění zejména na fakultách, kde je akreditován a uskutečňován studijní obor Pedagogika, popř. obory příbuzné, na výzkumných a vývojových pracovištích pedagogického zaměření, popř. na pracovištích z oblasti decizní sféry (pro oblast školství, vzdělávání a sociální).

Kontaktní osoba:

Referentka pro spolupráci s praxí, ediční referentka TEL:+420 576 032 023 E-mail: czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/619A

Fakulty a součásti

Zavřít