Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Pedagogika, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)

 

Studijní program

Sociální pedagogika

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

2 roky; Mgr.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

68
Počet přijímaných v minulém akademickém roce
40

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika, uskutečňovaného na FHS.

Přijímací řízení: 

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Sociální pedagogika

Charakteristika oboru:

Cílem oboru je rozšíření a prohloubení teoretických poznatků studentů, kterou jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání v sociální pedagogice a na zvládnutí dovedností je aplikovat v tvůrčích a řídících činnostech. Studium je koncipováno dostatečně komplexně s ohledem na uplatnění na trhu práce. Obsah studia vychází z širšího pojetí sociální pedagogiky pro pomáhající profese. Studium navazuje na bakalářský studijní program sociální pedagogika a rozšiřuje zejména specializované znalosti a dovednosti studentů. Absolventi jsou po skončení studia schopni řídit chod školské či sociální organizace, vytvářet výchovně vzdělávací a sociální projekty, realizovat komplexní edukační a sociální činnosti a provádět relevantní pedagogický a sociální výzkum.

Profil a uplatnění absolventa:

Typickými zaměstnavateli jsou školy a školská zařízení, ve kterých se absolventi uplatňují na pozicích vychovatele, asistenta pedagoga a pedagoga volného času. V oblasti výchovy a vzdělávání absolventi naleznou uplatnění také na vedoucích pozicích v mimoškolských organizacích, např. střediska volného času, školské odbory obecních a krajských úřadů. V oblasti sociální jsou typickými zaměstnavateli nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či nízkoprahová zařízení pro drogové uživatele; domovy pro seniory; poradenská centra; neziskové organizace zaměřené na resocializaci jedinců; azylové domy; odbory sociálních věcí na obecních a krajských úřadech a oblast sociálně-právní ochrany dětí.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít