Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (kombinovaná forma)

Studijní program

Specializace v pedagogice

Studijní obor

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Forma studia

Kombinovaná

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

70
Počet přijímaných v minulém akademickém roce
30

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test – obecné studijní předpoklady (OSP).

Přijímací řízení:

Pro akademický rok 2020/2021 není přijímací řízení vyhlášeno.

Charakteristika oboru:

Studium je zaměřeno na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, proto se studijní plán soustředí zejm. na oblast výchovy a vzdělávání dospělých v souvislosti s rozvojem lidského kapitálu v neziskovém sektoru. Cílem studia je vést studenty k pochopení aktuálních jevů a procesů týkajících se práce s lidskými zdroji v neziskové sféře, a to jak státní (státní správa, samospráva, rozpočtové a příspěvkové organizace), tak nestátní (oblast sociální, výchovná, vzdělávací, kulturní apod.). Studium je zaměřeno na teoretické i praktické problémy při orientaci člověka v procesech sociální změny, zejména na mobilizaci lidského kapitálu a jeho zdrojů. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností a prezentačních dovedností studentů, schopnost práce v týmu a řešení problémových úkolů.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatňují v organizacích, institucích a podnicích, které využívají personální specialisty pro plánování, realizaci a hodnocení v oblasti řízení lidských zdrojů. Absolventi se mohou uplatnit na úřadech práce na pozicích zprostředkovatelů zaměstnání, pracovníků job klubů apod. Uplatnění naleznou rovněž na obecních a krajských úřadech, na ministerstvech a dalších orgánech státní správy a samosprávy, a to na pozicích týkajících se agendy lidských zdrojů a vzdělávání dospělých.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Martina Bečicová

Studijní referentka TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Fakulty a součásti

Zavřít