Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Předškolní pedagogika (prezenční forma)

 

Studijní programSpecializace v pedagogice
Studijní oborPředškolní pedagogika
Forma studiaPrezenční
Délka studia, dosažený titul2 roky; Mgr.
Počet uchazečů v minulém akademickém roce
 35
Počet přijatých v minulém akademickém roce
 27
Požadavky a předměty přijímací zkouškyStudent musí mít ukončeno studium vysokoškolského studia bakalářského stupně studijního oboru Učitelství pro mateřské školy nebo oboru příbuzného. Příbuznost absolvovaného studijního programu posuzuje přijímací komise na základě předloženého, úředně ověřeného dokladu o dosaženém vzdělání (bakalářský nebo magisterský vysokoškolský diplom).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Sociální pedagogika a a Specializace v pedagogice, obor Pedagogika předškolního věku

Obsah studijního oboru:

Navazující magisterský studijní obor „Pedagogika předškolního věku“ poskytuje absolventovi vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese ředitele mateřské školy či dalších institucí předškolního vzdělávání. Zároveň podtrhuje význam univerzitního vzdělávání, kdy absolventi disponují zásadními teoretickými poznatky i rozvinutými kompetencemi řídícími, projektovými a komunikačními.

Cílem oboru je zvýšit možnosti kvalitní univerzitní přípravy budoucích ředitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol či dalších institucí předškolního vzdělávání v souladu s požadavky vyplývajícími z mezinárodních vyhlášení OECD i ze strategických dokumentů vzdělávací politiky ČR.

Obor připravuje studenta i na to, aby pochopil podstatu vědy a podporu výzkumné činnosti, v tomto případě podporu předškolní pedagogiky jako vědní disciplíny. Studijní obor připravuje absolventa k práci v mateřských školách a specializovaných předškolních zařízeních i institucích, které se zabývají dětmi předškolního věku. Studium vybavuje absolventa potřebnými profesními kompetencemi v souladu s požadavky v oblasti předškolního vzdělávání v ČR i v zemích EU v návaznosti na platný zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovních a na základě kurikulárních dokumentů – Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2018).

Tento studijní obor bude od akademického roku 2020/2021 převeden pod nově akreditovaný studijní program Předškolní pedagogika.

Předměty studijního oboru jsou koncipovány do čtyř oblastí:

  1. Složka pedagogiko-psychologicko-sociologická – základní teoretické předměty (tvoří východiska pro studium dalších předmětů, jsou nositeli univerzitního vzdělávání).
  2. Složka řídící, organizační a metodická (profilující předměty).
  3. Složka rozvíjející, odborná (další profilující předměty).
  4. Složka projektová a komunikační (další profilující předměty).

Profil absolventa:

Absolvent studijního programu dokáže projektovat, analyzovat, hodnotit výchovnou a vzdělávací činnost v institucích předškolního vzdělávání. Má vědomosti o kulturních a sociálních souvislostech výchovy a vzdělávání, spolupracuje s odborníky, zná základní psychologické podmínky výchovy a vzdělávání, umí aplikovat pedagogické a didaktické programy příslušných výchovných institucí.

Struktura studijního programu a obsah jednotlivých předmětů jsou zaměřeny na profil absolventa, který odpovídá výsledkům učení ve čtyřech uvedených složkách.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít