Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (kombinovaná forma)

Studijní program

Sociální pedagogika

Forma studia

Kombinovaná

Délka studia, dosažený titul

2 roky; Mgr.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

148

Počet přijímaných studentů v minulém akademickém roce

60

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě písemné přijímací zkoušky z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Sociální pedagogika, uskutečňovaného na FHS.

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro studijní program Sociální pedagogika

Charakteristika oboru:

Cílem oboru je rozšíření a prohloubení teoretických poznatků studentů, kterou jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání v sociální pedagogice a na zvládnutí dovedností je aplikovat v tvůrčích a řídících činnostech. Studium je koncipováno dostatečně komplexně s ohledem na uplatnění na trhu práce. Obsah studia vychází z širšího pojetí sociální pedagogiky pro pomáhající profese. Studium navazuje na bakalářský studijní program sociální pedagogika a rozšiřuje zejména specializované znalosti a dovednosti studentů. Absolventi jsou po skončení studia schopni řídit chod školské či sociální organizace, vytvářet výchovně vzdělávací a sociální projekty, realizovat komplexní edukační a sociální činnosti a provádět relevantní pedagogický a sociální výzkum.

Profil a uplatnění absolventa:

Typickými zaměstnavateli jsou školy a školská zařízení, ve kterých se absolventi uplatňují na pozicích vychovatele, asistenta pedagoga a pedagoga volného času. V oblasti výchovy a vzdělávání absolventi naleznou uplatnění také na vedoucích pozicích v mimoškolských organizacích, např. střediska volného času, školské odbory obecních a krajských úřadů. V oblasti sociální jsou typickými zaměstnavateli nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či nízkoprahová zařízení pro drogové uživatele; domovy pro seniory; poradenská centra; neziskové organizace zaměřené na resocializaci jedinců; azylové domy; odbory sociálních věcí na obecních a krajských úřadech a oblast sociálně-právní ochrany dětí.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Vedoucí studijního oddělení TEL:+420 576 032 024 Mobil:+420 739 329 940 E-mail: studium-vedouci@fhs.utb.cz Kancelář:U18/113A

Fakulty a součásti

Zavřít