Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální pedagogika (prezenční forma)

 

Studijní program

Sociální pedagogika

Zaměření

Pomáhající profese (výuka ve Zlíně)

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

227

Počet přijímaných v minulém akademickém roce

 60

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test – obecné studijní předpoklady (OSP).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní program Sociální pedagogika

Charakteristika oboru:

Cílem oboru je připravit kvalifikované pedagogické pracovníky v oboru sociální pedagogika pro oblast školství a sociálních služeb. Studenti si během studia osvojují teoretické znalosti z oboru pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších oborů všeobecného zaměření. Předměty studijního oboru mají mezioborový charakter a jsou strukturovány tak, aby postihovaly základní problémy, s nimiž se sociální pedagog aktuálně setkává ve společnosti. Důraz je kladen na zkušenostní učení, tj. praktické aktivity studentů v seminářích a cvičeních. Získané poznatky a dovednosti si studenti budou ověřovat a rozvíjet na praxích ve školských a sociálních organizacích. Studenti jsou podněcováni k tomu, aby samostatně vytvářeli projekty na monitorování a řešení problémů ve společnosti.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolventi se uplatňují ve školách a školských zařízeních, ve kterých se absolventi uplatňují na pozicích vychovatele, asistenta pedagoga a pedagoga volného času. V oblasti výchovy a vzdělávání absolventi naleznou uplatnění ještě v mimoškolských organizacích, např. střediska volného času, na školských odborech obecních a krajských úřadů. V oblasti sociální jsou typickými zaměstnavateli nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či nízkoprahová zařízení pro drogové uživatele; domovy pro seniory; poradenská centra; neziskové organizace zaměřené na resocializaci jedinců; azylové domy; odbory sociálních věcí na obecních a krajských úřadech a oblast sociálně-právní ochrany dětí.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Martina Bečicová

Studijní referentka TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Fakulty a součásti

Zavřít