Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)

 

Studijní program

Učitelství pro mateřské školy

Forma studia

Prezenční

Délka studia, dosažený titul

3 roky; Bc.

Počet uchazečů v minulém akademickém roce

234

Počet přijímaných v minulém akademickém roce

60

Požadavky a předměty přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků v Národních srovnávacích zkouškách organizovaných společností Scio: odborný test – obecné studijní předpoklady (OSP).

Přijímací řízení:

Směrnice k veřejně vyhlášenému příjímacímu řízení pro bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy

Charakteristika oboru:

Bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy poskytuje absolventům vysokoškolské vzdělání potřebné pro výkon profese učitelky/učitele mateřské školy. Studium vede studenty k osvojení a dalšímu rozvíjení vědomostí a dovedností z oblasti předškolního vzdělávání a jejich tvořivému využívání v praxi. Studijní obor obsahuje předměty společného základu, které tvoří východiska pro studium dalších navazujících oborových a profilujících předmětů. Předměty společného základu zahrnují předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a biologie. Navazující oborové předměty jsou zaměřeny na oblast předškolní pedagogiky a výchovných (výtvarných, hudebních, tělesných, dramatických) a naukových předmětů (z oblasti mateřského jazyka, poznání přírody a společnosti, rozvoje matematických představ). Profilující předměty seznamují s aktuálními tématy současnosti (oblast managementu, globální a mediální výchovy, zdravého životního stylu, anglického jazyka apod.) a uvádějí studenta do praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent je způsobilý k vykonávání profese učitelky/učitele v mateřské škole a ve specializovaných předškolních zařízeních. Absolvent získá profesní kompetence předmětové, didaktické a psychodidaktické, obecně pedagogické, diagnostické a intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerské a normativní, profesně a osobnostně kultivující.

Absolvent studijního oboru bude schopen uplatňovat své znalosti a dovednosti z oblasti předškolního vzdělávání v praxi, tj. zpracovat školní a třídní vzdělávací program tak, aby byl v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, cílevědomě plánovat program pedagogických činností, pravidelně sledovat průběh předškolního vzdělávání a hodnotit jeho podmínky i výsledky, zajišťovat profesionální péči dětí, vést děti tak, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a měly dostatek podnětů k učení, vytvořit a udržovat partnerský vztah mezi školou, rodiči a ostatními spolupracujícími institucemi.

Absolvent se může ucházet o studium v navazujícím magisterském studijním programu Specializace v pedagogice/Pedagogika.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Martina Bečicová

Studijní referentka TEL:+420 576 032 025 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Fakulty a součásti

Zavřít