UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

Odborné praxe

Koncepce studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku na FHS UTB ve Zlíně (PDF)


Učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku

Povinné odborné praxe mají v rámci studijního programu gradující charakter. Znamená to, že student postupně proniká do prostředí mateřské školy, nejdříve jako pozorovatel, později se stává na kratší, potom delší dobu jejím aktérem. Zapojuje se i do jiných aktivit v regionu a na univerzitě, kde se předpokládá přímá i nepřímá činnost s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Ve studijním programu se rozlišují tyto druhy pedagogických odborných praxí:

 1. dílčí praxe – praktické pedagogické projekty
 2. průběžná praxe
 3. výcviková praxe
 4. souvislá praxe
 5. tvorba portfolia a zpracování deníku učitele

Studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku realizují svou praxi ve fakultních mateřských školách:

 • Univerzitní mateřská škola Qočna
  Sídlo MŠ je na náměstí T. G. Masaryka 3050 ve Zlíně, v univerzitní budově U12.
  http://qocna.utb.cz
  Jde o ojedinělý model předškolního zařízení, který funguje na principu firemní školy. Mezi studenty i pracovníky ÚŠP probíhá intenzivní spolupráce jak při realizaci všech druhů odborných praxí, tak i při akcích mateřské školy i UTB. Mateřská škola zároveň zaměstnává na pozici učitelek absolventy programu Učitelství pro mateřské školy FHS UTB.
 • Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace
  Sídlo MŠ je na ulici Jana Žižky 1356 v Otrokovicích.
  www.mso.wz.cz
  Studenti v této mateřské škole uskutečňují všechny druhy odborných praxí.
 • Mateřská škola Zlín-Kudlov, příspěvková organizace
  Mateřská škola se nachází v okrajové části Zlína – Na Vrchovici 21, Zlín.
  http://www.mskudlov.cz
  Spolupráce s mateřskou školou probíhá nejen při realizaci průběžných praxí, ale také dobrovolnou výpomocí studentů na akcích mateřské školy.

MŠ Kudlov

 • Life Academy Poprad, soukromá mateřská škola
  Mateřská škola se nachází v Popradě na Slovensku – Rovná 597/15, 058 01 Poprad.
  http://lifeacademy.sk
  Mateřská škola je součástí unikátního projektu soukromé vzdělávací instituce, která nabízí dále i návaznost na základní škole a gymnáziu. Vybraní úspěšní studenti zde realizují souvislé praxe.

 

Koordinátor odborné praxe:

PhDr. Roman Božik, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 037 404 E-mail: bozik@utb.cz Kancelář:U18/433

Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Studenti oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy realizují svou praxi ve smluvních školách. Studenti si mohou domluvit praxi také individuálně.

Do seznamu smluvních škol patří následující střední školy:

 • Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm
 • SŠOT Zlín, s.r.o.
 • Obchodní akademie, Olomouc
 • Střední škola – Centrum odborné přípravy technické, Uherský Brod
 • Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské Hradiště
 • Speciální základní škola Ústí nad Orlicí
 • SOŠ technická, Uherské Hradiště
 • Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o., Třebíč

 


Učitelství pro 1. stupeň základní školy

MODEL PRAXEOLOGICKÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍHO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ NA FHS UTB VE ZLÍNĚ

Cílem koncepce praxí je vytvoření spolupráce s týmem učitelů fakultních škol FHS pro hledání a ověřování optimálního modelu propojení teorie a praxe v rámci pregraduálního vzdělávání učitelů základních škol na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Koncepce praxí je vytvořena jako model  koherentního propojení předmětů didaktického charakteru s možností jejich aplikace v přímé činnosti s dětmi mladšího školního věku. Proto vznikla nová struktura předmětů, jejíž přímou součástí jsou i praxe.

Formy pedagogických praxí:

 1. Dílčí praktické pedagogické projekty
  Jedná se o nespecifickou pedagogickou praxi, která zahrnuje rozličné typy úloh orientovaných na praktickou pedagogickou činnost v rámci teoretických kurzů. Vyučující si například v rámci těchto projektů může zvolit jednorázovou formu hospitace nebo exkurze, během které může doložit své teoretické postuláty prezentované na povinném kurzu.
 2. Průběžná praxe
  Jedná se o specifickou praxi, kde si studenti mohou vyzkoušet specializaci na základě jednotlivých didakticky vedených předmětů. Mají možnost úzce spolupracovat a konzultovat s jednotlivými vyučujícími ze základní školy, zkusit si integraci jednotlivých oblastí do celku. Mohou provádět asistentskou praxi ve výuce vybraných tříd základní školy. Realizují a reflektují své první pokusy ve výuce.
 3. Výcviková praxe
  Nabízí možnost ověření pedagogických strategií v oblasti zájmových činností dětí mladšího školního věku. Zde patří například i příležitost zapojit se do přípravy zájmových kroužků pro fakultní základní školy. Takto mohou vzniknout zájmové kroužky jako keramika, lidové tance, anglický jazyk a další. Kroužky jsou dobrovolnou aktivitou studentů, která je však příznivě hodnocena při státní zkoušce, protože studenti i během tohoto typu praxe zpracovávají portfolio s přípravami. Tímto způsobem se studenti učí přetvářet svou didaktickou činnost i do písemné podoby.
 4. Souvislá praxe
  Jedná se o praxi, která tvoří plynulý přechod ke státní zkoušce, a jak se zatím ukazuje, tvoří jakýsi „most“, spojnici mezi studentem a začínajícím učitelem základní školy. Praxe tohoto typu trvá šest týdnů a v tomto případě si student po dohodě vybírá základní školu ve Zlínském regionu sám, nemusí jít tedy pouze o fakultní školu. Tento model podporujeme proto, aby studenti měli možnost kontaktovat se i se svými budoucími zaměstnavateli. Během této praxe budeme spolupracovat s institucemi ve Zlíně, které síťují terén školních zařízení. Součástí praxe je příprava portfolia.
 5. Tvorba portfolia z profesní praxe a zpracování deníku učitele
  Tento typ praxe je zařazen samostatně také z toho důvodu, že do přípravy těchto materiálů vstupují všechny předcházející praxe, které student během studia absolvoval. To znamená, že student začíná s přípravou svého portfolia praxe už v prvním ročníku a kromě portfolia předkládá i svůj deník učitele.

 

Studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy školy realizují svou praxi ve smluvních školách:

Koordinátor praxe pro Učitelství pro 1. stupeň základní školy:

Mgr. Jana Vašíková, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 032 053 E-mail: jvasikova@utb.cz Kancelář:U18/435
Zavřít

Fakulty a součásti