UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav školní pedagogiky

Odborné praxe

Koncepce studijních oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku na FHS UTB ve Zlíně (PDF)


Učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku

Povinné odborné praxe mají v rámci studijního programu gradující charakter. Znamená to, že student postupně proniká do prostředí mateřské školy, nejdříve jako pozorovatel, později se stává na kratší, potom delší dobu jejím aktérem. Zapojuje se i do jiných aktivit v regionu a na univerzitě, kde se předpokládá přímá i nepřímá činnost s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Ve studijním programu se rozlišují tyto druhy pedagogických odborných praxí:

 1. dílčí praxe – praktické pedagogické projekty
 2. průběžná praxe
 3. výcviková praxe
 4. souvislá praxe
 5. tvorba portfolia a zpracování deníku učitele

Studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku realizují svou praxi ve fakultních mateřských školách:

 • Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace
  Sídlo MŠ je na ulici Jana Žižky 1356 v Otrokovicích.
  www.mso.wz.cz
  Studenti v této mateřské škole uskutečňují všechny druhy odborných praxí.
 • Firemní školka Oskárek
  Sídlo školky se nachází na ulici Nádražní 1908, 765 02 Otrokovice.
  http://www.skolkaoskarek.cz
  Studenti v této mateřské škole absolvují souvislou praxi trvající čtyři týdny.
 • Life Academy Poprad, soukromá mateřská škola
  Mateřská škola se nachází v Popradě na Slovensku – Rovná 597/15, 058 01 Poprad.
  http://lifeacademy.sk
  Mateřská škola je součástí unikátního projektu soukromé vzdělávací instituce, která nabízí dále i návaznost na základní škole a gymnáziu. Vybraní úspěšní studenti zde realizují souvislé praxe.

 

Koordinátor odborné praxe:

Referentka pro spolupráci s praxí, ediční referentka TEL:+420 576 032 023 E-mail: czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/619A

 


Učitelství pro 1. stupeň základní školy

MODEL PRAXEOLOGICKÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍHO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ NA FHS UTB VE ZLÍNĚ

Cílem koncepce praxí je vytvoření spolupráce s týmem učitelů fakultních škol FHS pro hledání a ověřování optimálního modelu propojení teorie a praxe v rámci pregraduálního vzdělávání učitelů základních škol na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Koncepce praxí je vytvořena jako model  koherentního propojení předmětů didaktického charakteru s možností jejich aplikace v přímé činnosti s dětmi mladšího školního věku. Proto vznikla nová struktura předmětů, jejíž přímou součástí jsou i praxe.

Formy pedagogických praxí:

 1. Dílčí praktické pedagogické projekty
  Jedná se o nespecifickou pedagogickou praxi, která zahrnuje rozličné typy úloh orientovaných na praktickou pedagogickou činnost v rámci teoretických kurzů. Vyučující si například v rámci těchto projektů může zvolit jednorázovou formu hospitace nebo exkurze, během které může doložit své teoretické postuláty prezentované na povinném kurzu.
 2. Průběžná praxe
  Jedná se o specifickou praxi, kde si studenti mohou vyzkoušet specializaci na základě jednotlivých didakticky vedených předmětů. Mají možnost úzce spolupracovat a konzultovat s jednotlivými vyučujícími ze základní školy, zkusit si integraci jednotlivých oblastí do celku. Mohou provádět asistentskou praxi ve výuce vybraných tříd základní školy. Realizují a reflektují své první pokusy ve výuce.
 3. Výcviková praxe
  Nabízí možnost ověření pedagogických strategií v oblasti zájmových činností dětí mladšího školního věku. Zde patří například i příležitost zapojit se do přípravy zájmových kroužků pro fakultní základní školy. Takto mohou vzniknout zájmové kroužky jako keramika, lidové tance, anglický jazyk a další. Kroužky jsou dobrovolnou aktivitou studentů, která je však příznivě hodnocena při státní zkoušce, protože studenti i během tohoto typu praxe zpracovávají portfolio s přípravami. Tímto způsobem se studenti učí přetvářet svou didaktickou činnost i do písemné podoby.
 4. Souvislá praxe
  Jedná se o praxi, která tvoří plynulý přechod ke státní zkoušce, a jak se zatím ukazuje, tvoří jakýsi „most“, spojnici mezi studentem a začínajícím učitelem základní školy. Praxe tohoto typu trvá šest týdnů a v tomto případě si student po dohodě vybírá základní školu ve Zlínském regionu sám, nemusí jít tedy pouze o fakultní školu. Tento model podporujeme proto, aby studenti měli možnost kontaktovat se i se svými budoucími zaměstnavateli. Během této praxe budeme spolupracovat s institucemi ve Zlíně, které síťují terén školních zařízení. Součástí praxe je příprava portfolia.
 5. Tvorba portfolia z profesní praxe a zpracování deníku učitele
  Tento typ praxe je zařazen samostatně také z toho důvodu, že do přípravy těchto materiálů vstupují všechny předcházející praxe, které student během studia absolvoval. To znamená, že student začíná s přípravou svého portfolia praxe už v prvním ročníku a kromě portfolia předkládá i svůj deník učitele.

 

Studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy školy realizují svou praxi ve smluvních školách:

 

Koordinátor praxe pro Učitelství pro 1. stupeň základní školy:

Referentka pro spolupráci s praxí, ediční referentka TEL:+420 576 032 023 E-mail: czv-praxe@fhs.utb.cz Kancelář:U18/619A

Zavřít

Fakulty a součásti