Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

FAQ: COVID-19 A VÝUKA

Vážené studentky, vážení studenti,

celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zažívá jednu z největších zkoušek v historii novodobých dějin. Jak tato mimořádná situace spojená s pandemií COVID-19 ovlivňuje studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Jak to bude se zkouškami? Co praxe? Potřebuji do knihovny, jak se dostanu ke studijní literatuře? Na koho se obrátit když…? Co státnice?!

Připravili jsme pro Vás odpovědi na otázky, které Vás v současné mimořádné době nejvíce zajímají a tíží. Budeme je průběžně doplňovat a aktualizovat. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme. STAY STRONG!

Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte nás prosím na studium@fhs.utb.cz

STUDIUM

Jak to bude s ukončením výuky v letním semestru? (aktualizace 29. 4. 2020)
Letní semestr pokračuje s mezními termíny stanovenými aktuálně platným časovým plánem výuky pro akademický rok 2019/2020. Vyučujícím se doporučuje maximálně převést výuku na online formu, využíváme již nástroje, jakou je Moodle či MS Teams. Metody zkoušení by měly být vždy uzpůsobeny charakteru daného předmětu. V některých předmětech bude např. stačit odevzdání portfolia písemných prací, u jiných připadá v úvahu prezentace (natočená studentem), zatím není vyloučeno ani individuální zkoušení. Průběžně se orientujeme podle aktuálně platných nařízení vlády a rozhodnutí rektora UTB, která prosím také sledujte. Řešíme rovněž ve vztahu k vydávaným nařízením vlády ČR i Slovenska možnosti a termíny pro slovenské studenty.

Budou se měnit termíny odevzdání kvalifikačních prací a státních zkoušek? (aktualizace 29. 4. 2020)
Ano, ZDE je přehled termínů pro odevzdání kvalifikačních prací, rovněž informace k tisku BP/DP a přehled termínů státních závěrečných zkoušek pro jednotlivé studijní obory a programy. Zároveň byla vydána směrnice děkana k ukončení akademického roku pro studenty posledních ročníků.

Hrozí odložení přijímacího řízení? (aktualizace 29. 4. 2020)
Pro přijímací řízení využíváme v naprosté většině programů výsledky Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO. Na webových stránkách společností SCIO jsou již zveřejněny aktualizované termíny NSZ, které akceptujeme, a to pro 1. i 2. kolo přijímacího řízení (ODKAZ https://www.scio.cz/nsz/fakulta.asp?FID=245). U některých programů stále platí, že akceptujeme výsledky maturit jako kritérium pro přijetí. Maturity ale neovlivníme; zde musíme vyčkat, jak se celá situace na SŠ vyvine. Zároveň platí, že podle nově vydaného zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, lze přijímat do studia i podmíněně v případech, kdy uchazeč nemá prozatím možnost předložit maturitní vysvědčení či vysokoškolský diplom.

Přijímací zkoušku v naší režii máme pouze u doktorského studia a u magisterské Sociální pedagogiky, kde zatím neuvažujeme o posunu termínů.

O možných termínech doručení požadovaných dokumentů – maturitní vysvědčení či lékařský posudek – budou uchazeči včas informováni na základě rozhodnutí Vlády ČR o konání maturitních zkoušek a dalších ustanoveních FHS UTB ve Zlíně.

Potřebuji konzultaci s vyučujícím. Můžu se s ním na fakultě osobně potkat? (aktualizace 29. 4. 2020)
Ano, v tomto případě je stanovena výjimka. Osobní přítomnost studentů všech ročníků je možná v prostorách fakulty pouze za tímto účelem:
– konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
– laboratorní měření, dokončování experimentálních a uměleckých projektů zejména v souvislosti s realizací závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském, v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
– klinická a praktická výuka a praxe.

Jen pozor, je stanoveno několik podmínek! Osobní přítomnost studentů definovaných v předchozím odstavci je za účelem uvedeným v předchozím odstavci možná pouze při splnění následujících podmínek:
– student je bez akutních zdravotních potíží odpovídající virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
– student u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,
– student je vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka), který používá,
– student nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
– student poskytne písemné čestné prohlášení (ke stažení zde) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Do kdy bude fakulta a celá univerzita uzavřena?
Univerzita, tedy i naše fakulta, bude uzavřena do konce mimořádných opatření vydaných Vládou ČR. O všech změnách Vás budeme průběžně informovat – sledujte tento web či sociální sítě fakulty.

Co dělat, když garant předmětu neposlal pokyny k samostudiu?
Pokud na Váš dotaz nereaguje garant předmětu, kontaktujte prosím proděkanku pro pedagogickou činnost – PhDr. Hanu Navrátilovou, Ph.D. (hnavratilova@utb.cz), případně prorektora pro pedagogickou činnost UTB, kteří zjednají okamžitou nápravu.
Připomínáme, že emailová komunikace musí být výhradně prostřednictvím univerzitní emailové adresy. V opačném případě na Vaše emaily nemůže nikdo reagovat. Pro komunikaci jménem celé studijní skupiny používejte rovněž vytvořené univerzitní skupinové adresy, můžete tak ihned být všichni informováni a dotazy se zbytečně neopakují.

Je možno využívat služeb Knihovny?
Knihovna UTB je otevřena výhradně pro individuální půjčování a vracení studijní literatury. Knihy pro vypůjčení je nutno objednat předem elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy knihovna@utb.cz. Pro vracení knih je vhodné prioritně používat samoobslužnou vracečku v 1. NP budovy U13.

A i nadále pracovníci intenzivně pracují na tom, aby pro Vás zajistili co nejvíce možných zdrojů, které můžete využít při samostudiu – sledujte stránku knihovny Zůstáváme s vámi on-line!

Výroba kvalifikačních prací je zajištěna v online režimu.

Mám se učit na zkoušky?
No jasně! Rektor stanovil všem studentům samostudium, takže se pečlivě učte! Nezanedbávejte ani studium cizích jazyků a zapomínat nesmíte ani na svou fyzickou a psychickou kondici. STAY POSITIVE!

Jak řešit povinné praxe?
U studentů končících ročníků je potřeba řešit praxe individuálně –  a to se svým koordinátorem praxe na ústavech, případně s panem proděkanem pro CŽV a praxe, PhDr. Mgr. Petrem Snopkem, Ph.D. MBA (snopek@utb.cz). U ostatních ročníků se aktuálně nic nemění.

Kontakty na koordinátory Vašich praxí dle ústavů:

Realizace praxí studentů nelékařských zdravotnických oborů v nemocnicích a dalších lékařských zařízeních je povolena pouze na základě písemné dohody příslušné organizace s UTB.

NÁŠ STUDENT V ZAHRANIČÍ

Mohu se vrátit do ČR?
Ano, můžete, ale pokud se vracíte ze zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy (viz https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/), musíte počítat s povinnou karanténou. Více informací je dostupných na webu Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/).

Bude mi umožněno dostudovat letní semestr?
Ano, letní semestr můžete dostudovat (online) na partnerské univerzitě nebo na UTB. O Vašem rozhodnutí, zda chcete studovat online v zahraničí, nebo pokračovat na FHS, informujte neprodleně Mezinárodní oddělení UTB – Mgr. Hanu Toncrovou (outgoing@utb.cz) Pokud budete studovat online na partnerské univerzitě, ale budete pobývat již na území ČR, tak Vám nepřísluší grant na mobilitu a poměrnou část budete muset vrátit.

Pokud se rozhodnete dostudovat letní semestr na FHS, informujte referentku pro vnější vtahy, Mgr. Janou Býmovou (bymova@utb.cz) a také neprodleně kontaktujte studijní oddělení paní Malíkovou (studium@fhs.utb.cz) a zapište si předměty. Kontaktujte pedagogy daných předmětů a informujte o Vašem návratu ze zahraničí a pokračujte v online samostudiu. Ohledně zameškané látky se individuálně dohodněte na podmínkách splnění.

Budu muset vrátit grant ze své mobility?
Pokud mobilitu ukončíte, budete muset vrátit část grantu, který zbývá do konce Vaší mobility. Mohou Vám však být proplaceny náklady spojené s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu). Nezapomeňte si uschovat veškerá potvrzení a doklady. Pokud mobilitu přerušíte, budete muset vrátit část grantu, který je vyměřen na dobu přerušení (pobyt v ČR). V takovém případě Vám nepřísluší proplacení nákladů spojených s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu atd.).

Budou mi proplaceny náklady spojené se zrušenou mobilitou kvůli vyhlášení nouzového stavu?
Na tuto otázku jsme obdrželi odpověď z Domu zahraniční spolupráce:

„V případě, že se účastníci (nebo organizace) rozhodli, že zruší aktivitu dříve, než začne:
Účastníci/organizace mají nárok obdržet grant pokrývající cestu (na základě standardních jednotkových nákladů), pokud nebyli schopni zrušit rezervaci s tím, aby jim přepravní společnost vrátila náklady. Každopádně by příjemce měl poskytnout důkazy o skutečnosti, že účastník požádal o náhradu přepravní společnost, pojišťovnu nebo jiné zdroje a že tato žádost byla zamítnuta.“

Tato informace se týká pouze účastníků, kteří již měli podepsané Účastnické smlouvy (s doloženými náležitostmi) a jsou schopni dodat potvrzení od poskytovatele služeb a pojišťovny UTB, že náklady nebudou refundovány.

Varianty pokračování studentských mobilit a jejich dopad na finanční podporu
Aktuálně jsme od Domu zahraniční spolupráce obdrželi přehled variant souvisejících se studijními pobyty v zahraničí. Na naše studenty se vztahují varianty 1, 3 a 5.
Termín pro stanovení a vyřízení konkrétních vratek není stanoven. Mezinárodní oddělení průběžně intenzivně pracuje na zpracování jednotlivých případů. Studenti budou informováni individuálně. Sledujte i nadále FAQ.

ZAHRANIČNÍ STUDENTI U NÁS

Mohu se navrátit do své domovské země?
Ano, můžete. Pro jistotu si ověřte aktuální informace spojené s návratem do vaší země. V období platnosti mimořádných opatření Vlády ČR však není možné (až na výjimky) cestovat zpět do ČR – viz informace dostupné na webu Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/).

Mohu dostudovat na UTB online?
Ano, můžete. Online výuka v rámci letního semestru bude řešena i se studenty, kteří zůstávají ve Zlíně.

Proslov rektora ke studentům a zaměstnancům univerzity

 

Český přepis proslovu rektora UTB

Milí studenti, vážení kolegové,

je polovina března, což je období, kdy je letní semestr v plném proudu a univerzita za normálních okolností žije studentským životem. Letos tomu tak bohužel není kvůli aktuální koronavirové infekci. Doufám a věřím, že se situace zase brzy zlepší a my se budeme moci postupně vracet do normálního stavu. Rád bych vás všechny ujistil, že se snažíme udělat maximum pro ochranu vašeho zdraví.

V následující minutách bych vám chtěl podat základní informace o současné situaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a k přijatým opatřením pro zajištění bezpečnosti vás, studentů a zaměstnanců, ale i zajištění chodu naší univerzity, protože my si nemůžeme dovolit zastavit, ale naopak musíme flexibilně reagovat na tuto krizovou situaci.

Jak všichni víte, byli jsme nuceni přerušit kontaktní výuku, která neodmyslitelně patří k pedagogickému procesu. Všechno zlé  je však k něčemu dobré. Berme prosím tuto komplikaci jako výzvu k rozvoji moderních způsobů výuky založených na maximálním využívání informačních technologií, včetně on-line formy výuky, bez kterých se do budoucna stejně neobejdeme. Žádám všechny pedagogy, aby v tomto čase vstřícně a aktivně komunikovali se studenty. Je také nezbytné, aby byly zachovány vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity na fakultách a hlavně výzkumných centrech.

Prosím akademické i další pracovníky, aby brali zvláštní zřetel na zahraniční studenty, kterých zde máme téměř 300. Jsou většinou ubytováni na našich kolejích a jejich základním důvodem pobytu v ČR je právě studium ve Zlíně na naší univerzitě. I pro ně je aktuální situace nelehká, navíc ztížená tím, že jsou tu sami, bez svých nejbližších. Všem zahraničním studentům byl nabídnut odjezd do svých domovských zemí. Možnosti odjezdu však v této chvíli využilo jen nepatrné množství studentů a většina zůstává ve Zlíně. Někteří naši studenti pro změnu studují v zahraničí. Je jich aktuálně více než 100. Mezinárodní oddělení je se všemi v kontaktu a byla jim rovněž nabídnuta možnost návratu do ČR.

Nyní se obracím k vám –  studentům. Na základě obdržených dotazů vám oznamuji, že v současné době neplánujeme zrušení či anulaci běžícího semestru. Naopak uděláme všechno pro to, abychom semestr dokončili  s co možná nejmenším zpožděním. Na podobě online výuky i zkoušek nyní intenzivně pracujeme a budeme vás brzy informovat. Je tedy lepší býti připraven. Prosím vás, abyste volného času efektivně využili pro své samostudium a nezanedbávali ani studium cizích jazyků, jejichž znalost je základním předpokladem pro vaše dobré uplatnění v praxi. Pokud by se stalo, že jste neobdrželi podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech, kontaktujte proděkana pro studium na své fakultě, který zjedná okamžitou nápravu.

Předpokládám, že všechny zajímá, jak fungují naše servisní pracoviště.

  • Provoz menzy je vzhledem k nastalé situaci významně omezen. Prosím, maximálně využívejte objednávkového systému s možností dodání balených jídel přímo na vaše pracoviště.
  • Koleje UTB fungují v nezměněném režimu.
  • Knihovna je pro zaměstnance/studenty/veřejnost uzavřena. Doporučuji po dobu uzavření knihovny maximálně využívat bohatých elektronických zdrojů, které jsou k dispozici prostřednictvím vzdáleného přístupu.
  • Zodpovědný přístup rodičů a personálu nám stále umožňuje provozování univerzitní mateřské školky.
  • V provozu zůstává i pracoviště Akademické poradny. Budete-li potřebovat pomoc či radu psychologa, můžete se na ně obrátit.
  • Výrobní kapacity na Univerzitním institutu již druhým týdnem zajišťují dodávku dezinfekčních gelů do všech univerzitních budov včetně kolejí. Jistě jste zaznamenali, že se snažíme pomáhat i organizacím zabývajícím se sociálními službami. Nezapomínáme však ani na vás, naše zaměstnance, kteří pokračují v práci. V tomto týdnu distribuujeme dezinfekční gely a roztoky pro každého z vás. 

Velmi mě potěšila vlna zájmu o dobrovolnickou činnost z řad studentů. My jsme v kontaktu s příslušnými organizacemi a mapujeme jejich potřeby. Prosím, připojte se a pomozte také těm, kteří jsou v nastalé situaci nejzranitelnější. Podrobnosti najdete na webových stránkách univerzity.

Závěrem bych vás chtěl ujistit, že Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pevně stojí za svými studenty a zaměstnanci a bude tomu tak i nadále. 

Do dalších dnů vám přeji pevné nervy i zdraví. Opatrujte se,  buďte ohleduplní i solidární ke svému okolí a hlavně si zachovejte zdravý úsudek.

Děkuji za pozornost.

Fakulty a součásti

Zavřít