Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Aktuální informace: COVID-19

Vážené studentky, vážení studenti,

celý svět, Českou republiku nevyjímaje, zažívá jednu z největších zkoušek v historii novodobých dějin. Jak tato mimořádná situace spojená s pandemií COVID-19 ovlivňuje studium na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně? Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se šíření koronaviru, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Připravili jsme pro Vás tuto stránku, na které pro Vás budeme zveřejňovat veškeré důležité informace, které budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

STAY STRONG!

Nově se testování zaměstnanců na COVID-19 nemusí účastnit osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a rovněž osoby, kterým od aplikace 1. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní. Pokud jste již byli naočkováni 1. dávkou, zašlete, prosím, sken kartičky nebo dokument získaný z očkovacího portálu občana https://ocko.uzis.cz/ (příp. obdobný doklad v případě, že jste byli očkováni v zahraničí), které prokazují podání 1. dávky, na personalni@utb.cz. Tato informace bude následně zanesena do informačního systému SAP. Rovněž žádám všechny zaměstnance, u kterých bude dokončeno celé očkovací schéma, aby sken získaného certifikátu zaslali opět na personalni@utb.cz.

 

Zaměstnanci, na které se nevztahuje předchozí odstavec, se musejí nadále účastnit pravidelného testování. Registrujte se, prosím, do rezervačního systému https://covid-test.utb.cz/, kde jsou vypsány termíny rezervací na další týden. Znovu upozorňuji, že bez rezervace není možné testování provést. Dále Vás žádám, abyste dodržovali konkrétní časy rezervací tak, aby celý proces mohl být plynulý.

 

V případě jakýchkoliv nejasností se se svým dotazem obraťte na covid@utb.cz.

Přítomnost studentů na UTB:

 1. Osobní přítomnost studenta UTB je možná pouze za předpokladu, že student:
  1. předloží:
   1. písemný doklad o tom, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   2. písemný doklad o tom, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem vystaveným příslušným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
   3. doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud
    1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka, nebo
    2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
    3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
   4. písemný doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  2. podstoupí na UTB preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV- 2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doloží interní potvrzení UTB o provedeném antigenním testování, ne starším 7 dnů, nebo
  3. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 2. Doklady předpokládané či uvedené v předchozím odstavci předkládá student na recepci při vstupu do budovy UTB.
 3. Povinnost uvedená v odstavci 1 a 2 se nevztahuje na studenta UTB, který vstupuje do prostor UTB pouze za účelem vyzvednutí/vrácení knih z Knihovny UTB.
 4. Student UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav a respektovat jeho doporučení. V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit na studijní oddělení příslušné fakulty, která vyrozumí kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy.
 5. Studentovi UTB podle odstavce 4) budou na jeho žádost poskytnuty studijní materiály a další formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line konzultace, on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu.
 6. Povolují se výjezdy studentů UTB do zahraničí pouze za podmínky, že vyjíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.
 7. Příjezdy nových dlouhodobých (degree study) zahraničních studentů na UTB jsou povoleny pouze za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány státní správy v České republice a zahraničí.
 8. Příjezdy nových krátkodobých zahraničních studentů na pracovní stáže na UTB v rámci výměnných programů jsou povoleny na výjimku rektorem UTB.

 

Metodika pro online zkoušení na FHS

Aktualní směrnice:

Kontaktní osoba zodpovědná za komunikaci se studenty a zaměstnanci o praktických pokynech a aktuálních opatřeních vydaných UTB ve Zlíně:

Děkan FHS

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Kontaktní osoba pro komunikaci TEL:+420 576 032 001 Mobil:+420 733 690 443 E-mail: covid@fhs.utb.cz Kancelář:U18/610

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, dále Usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1198 o přijetí krizového opatření a další usnesení vlády ČR umožňují osobní přítomnost studentů na FHS takto:

 1. na zkouškách při maximálním počtu 10 osob;
 2. na klinické a praktické výuce studentů zdravotnických studijních programů.

 

Porady zaměstnanců UTB a jednání samosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Přítomnost osob na UTB je možná pouze při splnění následujících podmínek:

  •  Osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní,
  •  Osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka) ve všech prostorách UTB,
  •  Osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou,
  •  Osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Více informací zde na stránkách UTB.

Archiv RR:

Archiv RD:

Fakulty a součásti

Zavřít