Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přehled programů na FHS

Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník (prezenční forma)

Studijní program:Zdravotně sociální péče
Studijní obor:Zdravotně sociální pracovník
Typ studia:bakalářský 3-letý
Forma studia:prezenční
Garant studijního programu/oboru:

PhDr. Lucia Elsner, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 038 006 E-mail: elsner@utb.cz Kancelář:U18/634
Organizační garant programu/oboru:

Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Odborná asistentka TEL:+420 576 038 152 E-mail: olecka@utb.cz Kancelář:U18/627
Přijímací zkoušky:Standardizované testy společnosti Scio: odborný test – obecné studijní předpoklady (OSP).

Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení

Profil absolventa:
Za výkon povolání zdravotně sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče – v oblasti zdravotně sociální, též činnost v oblasti specifické ošetřovatelské péče – při uspokojování sociálních potřeb klienta. Absolvent bude vykonávat odbornou činnost v oblasti sociální práce ve zdravotnictví. Bude působit jako zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče. Bude provádět sociální šetření, zabezpečovat sociální agendu, provádět sociální poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti, a vykonávat odborné činnosti v zařízeních poskytujících zdravotně sociální péči, včetně prevence a depistážní činnosti, krizové pomoci, sociálního poradenství a sociální rehabilitace.

Absolvent se může uplatnit v těchto zařízeních/oblastech:

  • státní i nestátní zdravotnická zařízení (na úseku akutní i dlouhodobé péče);
  • léčebny pro dlouhodobě nemocné;
  • hospicová zařízení;
  • psychiatrické léčebny;
  • kojenecké ústavy;
  • denní stacionáře;
  • agentury domácí péče;
  • státní správě;
  • neziskové organizace, občanská sdružení a nadace;
  • charitativní instituce.
Akademický rok 2018/2019
RočníkSpolečná e-mailová adresaRočníková/ový vyučující
1. ročníkdoc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
2. ročníkPhDr. Mgr. Bc. Barbora Plisková
3. ročníkMgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Kontaktní pracovnice studijního oddělení:

Studijní referentka TEL:+420 576 038 008 E-mail: studium@fhs.utb.cz Kancelář:U18/115A

Fakulty a součásti

Zavřít