Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality

Archiv aktualit – Ph.D.

  • Jaký byl listopad ´89? Co bylo před ním a co potom? - Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně u příležitosti výročí Sametové revoluce pořádá panelovou diskusi, které se zúčastní lidé, kteří žili v časech totalitních, revolučních i porevolučních. Přijďte si poslechnout jejich příběhy a diskutovat o tomto významném datu naší společnosti. Vítání jsou všichni zájemci.
  • Oznámení o zveřejnění k nahlížení do disertační práce a konání obhajoby disertační práce - V souladu se Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně oznamujeme: disertační práce v oboru Pedagogika na téma „Rodič jako aktér domácí přípravy na vyučování“ bude zveřejněna k nahlížení ve čtvrtek 30. 5. 2019 v době od 9:00 do 11:00 hodin na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, na Referátu pro tvůrčí činnost a vnější […]
  • Falling Walls Lab Czech Republic 2019 -
  • Doktorský seminář I – III -
  • Fakulta humanitních studií má nového děkana - Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má nového děkana. Mgr. Libora Marka, Ph.D. jmenoval do funkce s účinností od 1. dubna rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík. Stalo se tak na základě rozhodnutí Akademického senátu FHS, který Dr. Marka zvolil kandidátem na jmenování děkanem na příští čtyři roky.
  • Oznámení o konání obhajoby disertační práce - Státní rigorózní zkouška o obhajoba rigorózních prací na téma „Metaanalýza výsledků závěrečných prací zabývajících se tématem herní terapie“ a „Životní příběh vysokoškolsky vzdělaných Romů“, se uskuteční dne 10. 9. 2018 v 7:30 na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, Štefánikova 5670, Zlín, budova U18A, učebna č. 305. Státní rigorózní zkouška a obhajoba státní rigorózní práce na […]
  • Den otevřených dveří pro zájemce o Ph.D. studium -

Fakulty a součásti

Zavřít