Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Diplomanti UZV

Důležité termíny:

  • Pro studenty 2. ročníků
    • Do konce února 2020 budou na této stránce zveřejněna témata bakalářských prací.
    • Do konce května 2020 je student povinen vybrat si vedoucího BP (kontaktovat jej).
  • Pro studenty 3. ročníků
    • Do 11. 10. 2019 do 12 hodin je student povinen odevzdat závazný „Podklad pro zadání BP“ na akademický rok 2019/2020 na sekretariátu ÚZV.
  • Do konce února 2020 si student vyzvedne „Oficiální zadání BP“ na sekretariátu ÚZV.
  • Bakalářskou práci student odevzdá do 5. 6. 2020 do 14 hodin na sekretariátu ÚZV ve dvou vázaných výtiscích a jednom na CD ve formátu pdf/A a word. Po obhajobě budou oba výtisky studentům vráceny. CD zůstane na ÚZV k archivaci.

Prohlášení autora BP naleznete zde.

Zpracování bakalářské práce se řídí Směrnicí rektora SR/33/2019 ,formální stránka práce se řídí šablonou FHS, která je dostupná v přílohách směrnice rektora (příloha č. 1 – 3).

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít