UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Diplomanti UZV

Důležité termíny:

 • Pro studenty 2. ročníků
  • Do konce února 2019 budou na této stránce zveřejněna témata bakalářských prací.
  • Do konce května 2019 je student povinen vybrat si vedoucího BP (kontaktovat jej).
 • Pro studenty 3. ročníků
  • Do 12. 10. 2018 do 12 hodin je student povinen odevzdat závazný „Podklad pro zadání BP“ na akademický rok 2018/2019 na sekretariátu ÚZV.
  • Do konce února 2019 si student vyzvedne „Oficiální zadání BP“ na sekretariátu ÚZV.
   Bakalářskou práci student odevzdá do 17. 5. 2019 do 15 hodin na sekretariátu ÚZV ve dvou vázaných výtiscích a jednom na CD ve formátu pdf/A a word. Po obhajobě budou oba výtisky studentům vráceny. CD zůstane na ÚZV k archivaci.

Prohlášení autora BP naleznete zde.

Formální stránka práce se řídí šablonou FHS. Šablona je dostupná v přílohách směrnice rektora. (Směrnice rektora naleznete na www stránkách univerzity pod odkazem Úřední deska – Směrnice rektora č. 20/2016).

 

Zavřít

Fakulty a součásti