Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Magisterské studium

Sociální pedagogika

Po absolvování bakalářského stupně vzdělání v oboru Sociální pedagogika se můžete přihlásit na navazující magisterský stupeň tohoto oboru, který rozšíří vaše společenskovědní znalosti. Osvojíte si tak klíčové kompetence v oblasti oborové, sociálně pedagogické, diagnostické, intervenční, komunikativní a řídicí. Naučíte se aplikovat teoretické poznatky společenskovědních disciplín v praxi, využívat metody výzkumu, řídit práci v organizaci, orientovat se ve všech oblastech sociálně pedagogické činnosti a chápat jejich význam pro sociokulturní kontext ČR. Získáte odbornost pro tvorbu výchovně vzdělávacích a sociálních projektů, realizaci komplexních edukační a sociálních činnosti a budete moci provádět pedagogický a sociální výzkum.

Na jaké předměty se můžete těšit?

 • Sociální pedagogika
 • Moderní pedagogika
 • Filozofie výchovy
 • Kulturní a sociální antropologie
 • Psychologie osobnosti
 • Aplikovaná sociální psychologie
 • Management školních a sociálních zařízení
 • Odborný anglický jazyk pro sociální pedagogy
 • Informační výchova
 • Souvislá praxe

Kde najdete po studiu uplatnění?

 • Školy a školská zařízení
 • Zařízení ústavní a ochranné výchovy
 • Poradenské instituce
 • Střediska volného času
 • Sociální služby
 • Nízkoprahová centra
 • Protidrogová centra

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Fakulty a součásti

Zavřít