Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

2021

FSR

Centrum podpory vzdělávání

 • Název projektu: Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání
 • Registrační číslo: FSR-ST-2020/006
 • Řešitel: Mgr. Libor Marek, Ph.D., Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
 • Doba řešení projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2022

Centrum podpory vzdělávání (dále jen „centrum“) vzniklo na základě usnesení Akademického senátu Fakulty humanitních studií (dále jen „FHS“) č. 166/03 ze dne 29. 6. 2020. Hlavním posláním centra je přispět k posílení role fakulty a univerzity v oblasti vzdělávání ve Zlínském kraji, jakož i vytvořit vazby na regionální instituce působící v oblasti vzdělávání. CPV se zaměřuje na spolupráci se středními, základními a mateřskými školami, stejně tak zdravotnickými zařízeními. Úkolem centra je rovněž příprava a realizace strategických a rozvojových projektů v oblasti vzdělávání.

Stěžejní činnosti:
 • vzdělávání pedagogických pracovníků, odborníků v oblasti pomáhajících profesí a zdravotnických pracovníků
 • rozvoj dětí, žáků a studentů
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • základní a aplikovaný výzkum v oblasti vzdělávání
 • spolupráce se subjekty na regionální úrovni – školy, instituce volného času, neziskové organizace, Česká školní inspekce Zlín, Národní pedagogický institut České republiky (NPI), Zlínský kraj – školský odbor, zaměstnavatelé atd.
 • zapojení do regionálních činností v oblasti vzdělávání na bázi MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) a MAS (místní akční skupiny)
 • síťování – zapojování do partnerských sítí
 • soustředění regionálních odborných aktivit (souvisejících s rozvojem vzdělávání a zaváděných do regionálních úrovní z národní úrovně) na FHS jako odborném garantovi
 • příprava a realizace strategických projektů

Fakulty a součásti

Zavřít