Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

2021

OP VVV

Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1 . stupně ZŠ

 

Registrační číslo projektu:

  • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923

Doba realizace:

  • 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt Fakultní učitel FHS UTB ve Zlíně je realizován od 1. 1. 2020 v rámci Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpora didaktických kompetencí studentů učitelství na UTB ve Zlíně v preprimárním a primárním vzdělávání. Prostředkem k naplnění cílů projektu je realizace vzdělávacích aktivit, organizace studentských praxí, prohloubení spolupráce studentů, akademiků a učitelů MŠ, ZŠ a jejich účast na zahraničních mobilitách zaměřených na vzájemnou výměnu zkušeností se zahraničními odborníky i praktiky.

Rok 2020 i první polovina roku 2021 bylo období plné překvapení a nečekaných zvratů. Těm se nevyhnul ani projekt Fakultní učitel. Navzdory všem překážkám se díky značnému úsilí celého projektového týmu však přeci jen podařilo zrealizovat řadu aktivit. Většina z nich se sice musela odehrát v online podobě, na druhou stranu tato forma umožnila rozšířit řady účastníků vyjít tak vstříc většímu množství zájemců.

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A INOVACE STUDENTSKÝCH PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ

První běh seminářů pro studenty se podařilo zrealizovat do února 2021 a od března 2021 byl zahájen již druhý běh, ve kterém jsou semináře nabízeny nové skupině studentů. Studenti učitelských oborů a programů tak mohli absolvovat následující semináře v uvedených termínech:

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ (20. 10. 2020)

Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ (27. 10. 2020)

Individualizace výuky na ZŠ (26. 11. 2020)

Individualizace práce s dítětem v MŠ (24. 11. 2020, 20. 4. 2021)

Management věkově heterogenní třídy v MŠ (25. 11. 2020, 22. 4. 2021)

Práce učitele v malotřídních školách (8. 12. 2020)

Možnosti didaktického využití digitálních technologií v pedagogické praxi (19. 11. 2020)

Využití interaktivní tabule v podmínkách mateřských a základních škol (2. 12. 2020)

Aktivizační metody v podmínkách mateřských a základních škol (25. 2. 2021 a 11. 3. 2021)

Vybrané aktivizační metody v kontextu konceptu STEM I. (29. 10. 2020 a 3. 3. 2021)

Vybrané aktivizační metody v kontextu konceptu STEM II. (1. 12. 2020 a 17. 3. 2021)

Na konci roku 2020 a v  první polovině roku 2021 se podařilo zrealizovat souvislé i průběžné studentské praxe, při kterých jsou studenti v mateřských či základních školách v přímém kontaktu s dětmi a žáky. V základních školách si studenti vyzkoušeli distanční vzdělávání formou online setkávání. Ačkoli šlo o nezvyklou situaci, na kterou nebyli dosud nijak připravováni, situaci se dokázali přizpůsobit a dokonce byli platnými partnery pro fakultní učitele, kterým mohli nabídnout své zkušenosti s prací elektronickými aplikacemi  pro online setkávání.

Studenti během praxí velmi intenzivně pracovali s dětmi v alternativních podmínkách: vypomáhali školám zajišťujícím péči pro děti pracovníků IZS napříč celým Zlínským krajem, pečovali o děti zdravotníků přímo v jejich domácnostech, zapojovali se do individuálního doučování dětí, které bylo rodičům nabídnuto prostřednictvím základních škol ve Zlínském kraji a připravovali elektronické materiály určené pro distanční vzdělávání dětí a žáků jako podpora práce učitelů.

Rozvíjení dovedností vysokoškolských pedagogů poskytovat popisnou zpětnou vazbu

V rámci této dílčí aktivity byl realizován specializovaný seminář Cesta k sobě, cesta k tobě vedený lektorem Petrem Sojákem, který byl určený akademickým pracovníkům Ústavu školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně a zaměřoval se na zvýšení jejich pedagogických kompetencí.

PODPORA SPOLUPRÁCE VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ A UČITELŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH MŠ/ZŠ

Projektové aktivity pokračovaly také v oblasti síťování spolupracujících mateřských a základních škol  a kooperace s vysokými školami.

V pořadí třetí Diskusní setkání s vysokoškolskými pedagogy, učiteli mateřských a základních škol, studenty a absolventy studijních programů Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základní školy se konalo dne 17. 6. 2021 prostřednictvím online platformy MS Teams. Diskusní setkání naplňuje klíčovou aktivitu DA4.1 Síťování spolupracujících MŠ/ZŠ a kooperace s VŠ projektu a je cíleno především na témata propojující akademické prostředí s edukační realitou mateřských a základních škol. V rámci setkání byla diskutována témata odrážející současnou situaci včetně dopadů koronavirové krize na mateřské a základní školy. Dalším nosným tématem byly aktuálně řešené problémy v základních a mateřských školách pohledem učitelů, absolventů. Velmi kladně byla zhodnocena oblast doučování žáků studenty Ústavu školní pedagogiky. Je patrné, že i v krizových situacích byl Ústav školní pedagogiky v součinnosti se studenty a učiteli z praxe připraven na pomoci školám, rodinám a jejich dětem. Diskutovány byly náměty mateřských a základních škol na dílčí výzkumy či akční výzkumy různých aspektů školního vyučování, například hledání adekvátních didaktických strategií, analýza práce učitelů v praxi. Setkání přineslo i podněty vztahující se k možnostem síťování škol a to skrze absolventy, kteří působí v mateřských školách a mohou tak poskytovat i prostor pro spolupráci v rámci praxí studentů. V rámci diskusního setkání bylo školám navrhnuto, aby své individuální problémy (s učiteli, rodiči, v pedagogickém sboru apod.) neváhali diskutovat s akademickými pracovníky ohledně možnosti akčního výzkumu (smluvního výzkumu) v dané škole.

Fakulty a součásti

Zavřít