Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum výzkumu FHS

O nás

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří mezi špičková vědecká pracoviště v evropském i mezinárodním kontextu. Na naší fakultě působí vědecko-výzkumné pracoviště Centrum výzkumu Fakulty humanitních studií (CV FHS). Výzkum se přednostně zaměřuje na oblast školního vzdělávání, a dále na výzkum v oblasti filologické, v ošetřovatelství a ve vybraných klinických oborech na interdisciplinárním základě. Každodenně jsou tak na půdě CV FHS realizovány národní a mezinárodní výzkumné projekty, jež jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích a v odborných vědeckých periodikách. Centrum také zajišťuje chod časopisu Sociální pedagogika | Social Education, jež je mezinárodně uznávaným odborným časopisem typu peer-reviewed.

Jaké je zaměření CV FHS a jaké jsou jeho cíle?

  • Pracovníci centra realizují základní, případně aplikovaný výzkum v oblasti společenských věd a pedagogiky;
  • projektují a řeší výzkumné projekty, které jsou financované z prostředků mimo fakultu (a jejichž charakter je ryze výzkumný);
  • podporují přípravu výzkumných projektů a zabezpečují konzultační činnost v metodologické oblasti;
  • spolupracují na řešení výzkumných projektů a zabezpečují realizaci specializovaných metodologických kurzů pro řešitelské týmy a využití softwaru při řešení projektů;
  • v rámci zakázkové činnosti (nebo z prostředků získaných grantů) zabezpečují servis v oblasti zpracování a vyhodnocení dat;
  • monitorují příležitosti pro prezentaci výsledků výzkumu v ČR i v zahraničí, poskytují relevantní informace o vyhlášených výzvách pro podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů financovaných z dotačních programů mimo fakultu a vyhledávají možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu;
  • zabezpečují chod a vydávání časopisu Sociální pedagogika | Social Education indexovaného (mimo jiné) v databázi ERIH Plus.

Ve snaze o naplnění těchto cílů buduje CV FHS odborný pracovní tým sledující aktuální vývoj v oblasti kvantitativní a kvalitativní metodologie, popř. metodologie smíšené s interdisciplinárním i komparativním přesahem. CV FHS svou odborností a vizí přispívá k rozvoji vědy, výzkumu a tvůrčích činností fakulty.

 

Kdo jsme? Co nabízíme? Jak vypadáme? Jak s námi publikovat?

 

Fakulty a součásti

Zavřít